velikost textu

"Společná politika ochrany životního prostředí ve světle úpravy vnitřního trhu Evropské unie"

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
"Společná politika ochrany životního prostředí ve světle úpravy vnitřního trhu Evropské unie"
Název v angličtině:
"The common policy for the protection of the environment in the light of the internal market of the European Union"
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Lenka Scheu
Oponent:
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Id práce:
199525
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
17. 4. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Předmětem této disertační práce je analýza vztahu mezi ochranou životního prostředí na jedné straně a úpravou volného vnitřního trhu Evropské unie na straně druhé. V praxi evropského práva se toto napětí promítá nejen do úpravy volného pohybu zboží, ale také např. do oblasti soutěžního práva. Ochrana životního prostředí je v současné době jedním z komplexních témat práva a politiky. Nutnou reakcí na nepříznivé změny životního prostředí je stanovení závazných pravidel ochrany životního prostředí na úrovni mezinárodního práva, práva unijního a vnitrostátního práva. Vnitřní trh EU představuje jednotný prostor, v němž jsou zajištěny základní tržní svobody – volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Volný pohyb zboží jako klíčový princip vnitřního trhu je upraven v článcích 28 – 37 Smlouvy o fungování Evropské unie. Souvislost s životním prostředím se promítá do kvality a charakteristiky výrobků a do podmínek, za kterých jsou tyto výrobky uváděny na trh v jednotlivých členských státech. S ochranou životního prostředí je silně spjata i oblast služeb, která se týká například provozování skládek. Při kolizi cílů EU v oblastech vnitřního trhu a ochrany životního prostředí je nutné nalézt vyvážený přístup mezi ochranou environmentálních cílů a zajištěním ekonomických principů Evropské unie. Ochraně životního prostředí bylo v prvních fázích evropské integrace věnováno poměrně málo pozornosti. Postupem času se však ochrana životního prostředí stala cílem rovnocenným zásadám vnitřního trhu. Prohlubující se integrace vnitřního trhu může být přesto někdy vnímána jako hrozba pro životní prostředí. Koordinace obou cílů Evropské unie je proto nadále důležitou právní výzvou. Opatření přijatá za účelem ochrany životního prostředí mohou mít vedlejší efekt v podobě určitého omezení volného pohybu zboží. Práce vychází z platné unijní úpravy a z mnoha konkrétních případů, ve kterých byl řešen konflikt mezi dvěma výše zmíněnými principy. Pozornost je také věnována problematice vztahu ochrany životního prostředí a soutěžního práva, např. v souvislosti s problematikou dominantního postavení soutěžitelů. To se týká otázky poskytování zvláštních výhod tuzemské výrobě nebo domácímu trhu dotyčného státu. Ochrana životního prostředí nabývá značného významu od roku 1987, kdy byla zakomponována do smluv. Některá ustanovení primárního práva objasňují, že sledovaný cíl společného vnitřního trhu nemusí být brán v úvahu pouze jako omezení překážek na vnitřním trhu. Rozdílné přístupy v právních úpravách ochrany životního prostředí ve členských státech mohou naopak vést i k ohrožení konkurenceschopnosti. Politika na ochranu životního prostředí, která nebyla původně pojata do zakladatelských smluv, se dostala mezi prioritní činnosti teprve v souvislosti s přijetím programu vnitřního trhu. S podmínkami spravedlivé soutěže na vnitřním trhu souvisí nebezpečí „ekologického dumpingu“ - záměrně nízké ekologické standardy umožňují nízké náklady a zvyšují komparativní výhody výrobců a vývozců z dané země. EU určuje minimální ekologické standardy a byly vytvořeny speciální procedury omezující vládám členských států možnosti poskytnout státní podporu firmám, pokud by to ovlivnilo podmínky férové soutěže na jednotném trhu. Podstatnou roli při ochraně životního prostředí hraje SDEU, který svým výkladem dotváří unijní pravidla a může je konkretizovat. Co se poskytování sužeb týká, práce se zaměřuje na unijní úpravu svobody usazování (čl. 49 SFEU) a na volný pohyb služeb podle čl. 56 – 62 SFEU. Služby tvoří až dvě třetiny Unijního hrubého domácího produktu a oblast služeb poskytuje největší možnosti zaměstnání. Judikatura SDEU na úseku, ve kterém se současně prolínají obě oblasti (jak volný pohyb služeb, tak ochrana životního prostředí) je kvantitativně poměrně omezená. Nicméně i z několika málo výše zmíněných případů lze vyčíst poměrně jasný postoj SDEU v otázce výkladu pravidel a zásad vztahujících se na tuto problematiku. SDEU klade bezesporu důraz na volný pohyb služeb a na nediskriminační přístup na trh jiného členského státu. Podrobněji je prozkoumána úprava podle čl. 101 SFEU, týkající se pravidel pro podniky a výjimek z těchto pravidel, dále zákaz dominantního postavení podle čl. 102 SFEU, dále se věnuji úpravě veřejných podniků a dále zkoumám úpravu státních podpor.
Abstract v angličtině:
SUMMARY The subject of this dissertation thesis is to analyze the relationship between environmental protection on one side and legislation concerning the free internal market of the European Union on the other. In the practice of European law, this tension is reflected not only in the regulation of the free movement of goods, but also eg. in competition law. Protecting the environment is currently one of the complex issues of law and policy. Necessary response to adverse changes in the environment lays down binding rules on environmental protection in international law, EU law and national law. The EU internal market is secured by four fundamental market freedoms - the free movement of goods, persons, services and capital. The free movement of goods is a key principle of the internal market and it is governed by Articles 28-37 of the Treaty on the Functioning of the European Union. The relationship with the environment is reflected in the quality and characteristics of the products, and the conditions under which these products are marketed in different Member States. Environmental protection is strongly linked with service area, which concerns matters such as the operation of landfills. The EU's objectives in the areas of internal market and environmental protection very often collide. Then it is necessary to find a balanced approach between the protection of environmental objectives and ensuring the economic principles of the European Union. Environmental protection was in the early stages of European integration given relatively little attention. Over time, however, environmental protection has become a goal equivalent to the principles of the internal market. The deepening integration of the internal market can still sometimes be perceived as a threat to the environment. Coordination of the two objectives of the European Union, therefore, remains an important legal challenge. Measures taken to protect the environment can have side effects in the form of certain restrictions on the free movement of goods. This thesis is based on applicable EU regulation and a large number of specific cases in which the European Court of Justice has dealt with the conflict between the two above-mentioned principles. Attention will also be paid to the issue of the relationship of environmental protection and competition law, eg. in connection with the issue of dominant competitors. It concerns the question of providing specific benefits to domestic production or the domestic market of the country. Since 1987, when it was incorporated into the contracts, environmental protection is of particular importance. Some provisions of primary law clarify that the objective of an internal market need not be taken into account only as reducing barriers to the internal market. Different approaches in the legislation of environmental protection in the Member States can in turn lead to a threat to competitiveness. Policy on environmental protection, which was not originally conceived in the founding Treaties, was among the priority activities only in connection with the adoption of the program of the internal market. The conditions of fair competition in the internal market are related to the risk of "ecological dumping" - purposely low environmental standards enable low-cost and enhance the comparative advantages of manufacturers and exporters in one Member State. The EU determines the minimum environmental standards and EU law creates special procedures restricting the governments of the Member States from the possibility of granting aid to companies if it affected the conditions of fair competition in the single market. CJEU plays a significant role in protecting the environment, which completes with its interpretation of EU rules and may specify them. Concerning the provisions of service accessibility, this thesis is focused on the treatment of EU freedom of establishment (Art. 49 TFEU) and the freedom to provide services pursuant to Art. 56-62 TFEU. Services makes up two thirds of EU GDP and the service sector provides the most employment opportunities. CJEU case law in the area involving both the free movement of services and environmental protection is quantitatively relatively limited. However, in the few cases the CJEU attitude on the question of interpretation of the rules and principles relating to this issue can be seen quite clearly. CJEU undoubtedly puts emphasis on the free movement of services and non-discriminatory access to the market of another Member State. This thesis explores in more detail adjustment under Art. 101 TFEU concerning the rules for businesses and exceptions to these rules, as well as the prohibition of dominant position under Art. 102 TFEU, adjustment of public enterprises and ultimately state subsidies.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Scheu 1.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Scheu 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Scheu 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 40 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 293 kB