velikost textu

Konceptuální umění a otázka estetické hodnoty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Konceptuální umění a otázka estetické hodnoty
Název v angličtině:
Conceptual Art and a Problem of Aesthetic Value
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eva Slabá
Vedoucí:
Mgr. Bc. Štěpán Kubalík
Oponent:
Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D.
Id práce:
199522
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra estetiky (21-KEST)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Estetika (EST)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
estetika|konceptuální umění|estetická hodnota|percepce|literatura|idea|sémantické gesto
Klíčová slova v angličtině:
aesthetics|conceptual art|aesthetic value|perception|literature|idea|semantic gesture
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářské práce Konceptuální umění a otázka estetické hodnoty si klade za cíl analyzovat problematiku estetické hodnoty v rámci jedné současné reprezentativní teorie konceptuálního umění (text Petera Goldieho a Elisabeth Schellekensové). Estetická hodnota byla ve výtvarném umění tradičně spojována s oceňováním materiálního objektu díla; konceptuální díla však roli tradičních médií odmítají a nahrazují je dematerializovanou myšlenkou – idejí. Aby konceptuální díla mohla setrvat v doméně umění, je nutné hledat jejich estetickou hodnotu na jiném místě. V první části práce je tak po vymezení základních rysů a ideje konceptuálního umění představen způsob, jakým Goldie a Schellekensová tradičně vnímané estetické kvality nahrazují. To se autorům daří na základě analogie literárních děl a konceptuálních děl, pomocí které vymezují novou kategorii zkušenostních kvalit. Rozlišujícím prvkem mezi literaturou a konceptuálními díly se pak stává jejich ne/ parafrázovatelnost. Jak se ale ukáže, toto rozlišení vytváří problém vztahu mezi ideou a hodnotou díla. Na základě této analogie text v druhém kroku postoupí k pojetí recepce literatury Jana Mukařovského, který identifikoval coby bytostný rys umění sémantické gesto. Toto gesto však vyžaduje osobní prožitek, a tím se dostává do rozporu s parafrázovatelností ideje konceptuálního díla. V poslední části práce dojde na srovnání těchto dvou pojetí v rámci odpovědi na otázku, zda vůbec je konceptuální umění uměním, pokud jej charakterizujeme tak, jak je tomu v teorii Goldieho a Schellekensové. Klíčová slova estetika, konceptuální umění, estetická hodnota, idea, percepce, literatura, sémantické gesto
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis Conceptual Art and a Problem of Aesthetic Value aims to analyze the problem of aesthetic value within one contemporary representative theory of conceptual art (text by Peter Goldie and Elisabeth Schellekens). In the visual arts the aesthetic value has traditionally been associated with the evaluation of the material object of the artwork; however, conceptual works reject the role of traditional media and replace them with the dematerialized ideas. In order for the conceptual works to remain in the domain of art, it is necessary to seek their aesthetic value elsewhere. In the first part of the thesis, after defining the basic features of conceptual art and its idea, the way of how Goldie and Schellekens replace traditional aesthetic qualities is presented. This is done on the basis of an analogy of literary works and conceptual works, through which they define a new category of experiental qualities. To set the distinction between literature and conceptual artworks Goldie and Schellekens identify the possibility of evaluation of the conceptual artwork on the basis of its description. But as it turns out, this distinction creates a problem of the relation between the idea and the value of the conceptual artwork. On the ground of this analogy, the text in the second step proceeds to the conception of the reception of literature by Jan Mukařovský, who has identified a semantic gesture as an essential feature of art. This gesture, however, requires personal experience and thus contradicts the possibility of the evalution of the conceptual artwork solely by its description. The final part of the thesis compares these two concepts within the answer to the question of whether conceptual art is art at all, if we characterize it as it is in the theory of Goldie and Schellekens. Keywords aesthetics, conceptual art, aesthetic value, idea, perception, literature, semantic gesture
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Slabá 2.91 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Eva Slabá 9.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eva Slabá 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eva Slabá 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Bc. Štěpán Kubalík 180 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. 152 kB