velikost textu

Chinese green concern: analysis of environmental provisions in investment treaties

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Chinese green concern: analysis of environmental provisions in investment treaties
Název v češtině:
Čínské obavy o životní prostředí: analýza environmentálních doložek v dohodách na ochranu investic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Lenka Řehořová
Oponent:
Mgr. Milan Lipovský, Ph.D.
Id práce:
199520
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
environmentální doložky, trendy v mezinárodním investičním právu, čínské bilaterální investiční dohody
Klíčová slova v angličtině:
environmental provisions, trends in international investment law, Chinese bilateral investment treaties
Abstrakt:
Abstrakt Cílem diplomové práce je podat komplexní analýzu nově vznikajícího konceptu environmentálních ustanovení v bilaterálních investičních dohodách, a to zejména ve vztahu k Číně a jejímu zhoršujícímu se stavu životního prostředí. Práce je rozdělena do osmi kapitol. První kapitola se zabývá základním problémem environmentálních doložek, tedy střetem dvou na první pohled protichůdných zájmů, jimiž jsou zájem na podporu volného investování a veřejný zájem na ochranu životního prostředí. Následující dvě kapitoly vymezují právní rámec, v němž environmentální doložky fungují, a také jeho hlavní aktéry. Čtvrtá kapitola se zaobírá analýzou materiálních a formálních pramenů čínského vnitrostátního environmentálního a investičního práva, k jejichž úpravě došlo v reakci na dramaticky se zhoršující životní prostředí v zemi a jež vyústily v rozhojnění a tzv. greenization čínských bilaterálních investičních dohod. Pátá kapitola navazuje analýzou environmentálních doložek, jejich genezí, terminologickým vymezením a představením jejich typologií. Šestá kapitola je věnována rozboru postoje Číny k environmentálně zodpovědnému investování. V sedmé kapitole jsou zevrubně vyloženy jednotlivé typy environmentálních doložek, které jsou inkorporovány v čínských bilaterálních investičních dohodách. Tato kapitola je také doplněna komparativní analýzou čínských environmentálních ustanovení ve srovnání s jinými environmentálními doložkami vybraných států, včetně těch, které jsou považovány za světové environmentální lídry. Závěrečná osmá kapitola zhodnocuje kvantitu a kvalitu environmentálních ustanovení v čínských bilaterálních investičních dohodách a závěrem pak dochází ke shrnutí jejich přínosu a efektivity jako nástroje nápravy životního prostředí v mezinárodním investičním právu.
Abstract v angličtině:
Abstract The purpose of this thesis is to offer a complex analysis of newly rising concept of the environmental provisions, with a particular emphasis on China and its deteriorating state of environment. The thesis is composed of eight chapters. The first chapter deals with the core problem of the environmental provisions, that is the colliding nature of the efforts to implement the environmental regulation in the international investment law. The following two chapters address the legal framework of the environmental provisions and the main actors in the field. Chapter four is concerned with the analysis of the material and formal sources of Chinese domestic environmental and investment law, which has been amended recently in reaction to the dramatically deteriorating environment in the country and which prompted the proliferation and greenization of the Chinese bilateral investment treaties. Chapter five proceeds with the analysis of the environmental provisions, their genesis, terminological delimitation and introduction of their typologies. The sixth chapter is dedicated to the analysis of the approach of China towards environmentally responsible investing. Chapter seven proceeds with detailed explanation of the particular types of the environmental provisions, which have been incorporated into the Chinese bilateral investment treaties. This chapter is also enriched by the comparative analysis of the Chinese environmental provisions with other environmental provisions of chosen states, including those who are regarded as the world environmental leaders. The final eight chapter evaluates the quantity and quality of the environmental provisions in the Chinese bilateral investment treaties, and the conclusion then summarizes their contribution and effectivity as an instrument of the environmental remediation in the international investment law.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Řehořová 2.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Řehořová 162 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Řehořová 156 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Milan Lipovský, Ph.D. 268 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 338 kB