velikost textu

Korelace mezi nystagmem a poruchou rovnováhy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Korelace mezi nystagmem a poruchou rovnováhy
Název v angličtině:
Correlation of nystagm and postural disfunction
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lenka Zahradníková
Vedoucí:
MUDr. Jan Vacek, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Alena Herbenová
Id práce:
199516
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství (12-REHA)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (BF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce pojednává o souvislosti mezi vrozenými poruchami zrakové fixace, zejména nystagmu a snížením kvality funkce posturálního aparátu. Je rozdělena na dvě hlavní části. Teoretická část, kteráž je věnována popisu posturálního systému, jeho struktury, funkce a zasazení do kontextu fyziologie člověka podle biopsychosociálního modelu zdraví. Jsou zde zmíněny vyšetřovací postupy a charakterizována některá onemocnění, jež mohou řízení hrubé motoriky postihovat. Praktická část práce je zaměřena na srovnání dvou skupin probandů. Jedna z nich jsou pacienti s vrozeným okulogenním nystagmem, bez další poruchy CNS, či pohybového aparátu. Druhý soubor je tvořen lidmi bez poruchy zrakové fixace. Srovnání je založeno na výsledcích klinických testů rovnováhy ve stoji a při chůzi. Výsledky praktické části práce ukazují, že u vybraného vzorku pacientů je statisticky významná souvislost mezi vrozeným nystagmem a sníženou kvalitou posturálního systému. Bylo by tedy možné vymezit tuto skupinu pro rehabilitaci a nácvik posturální stability pomocí fyzioterapeutických metodik zaměřených na hrubou motoriku a zlepšení koordinace pohybu. Klíčová slova: Posturální systém, posturální ontogeneze, posturální funkce, nystagmus, řízení pohybu.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor´s thesis deal with causal connection between congenital involuntary abnormalities of visual fixation, particularly nystagmus and lowering of the quality of the postural systeme. This work is divided to two main parts, which are: Teoretical rewiew and practical study. In the theoretical part I put describcion of human postural systeme, including structure, function and consequences with human physiology in biopsychosocial model of health. There are also mentioned some of the examination methods, aimed to the human motor control system in standing and the gait test. Furthermore there are characterizationes of selected diseases, affecting motor system. The practical study, compares two groupes of probands. One of them is group, including persons with congenital nystagmus of ophthalmology ethiology and second one includes „healthy“ persons, without any neurology diagnosis. The comparation is based on consequences of clinical tests, specialized to balance in stance and gait. The consequences of the comparation apparenty mean, that there is a statistical significant connection between the visual fixation and the postural system in this selection of probands. It is possible to indicate this group of patients to practice rehabilitation physioterapeutic methods, aimed to improve the postural control and the coordination of movement in general. Key words Postural systeme, postural ontogenesis, postural function, nystagmus, human motor control
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Zahradníková 1.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Zahradníková 129 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Zahradníková 124 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Jan Vacek, Ph.D. 591 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Alena Herbenová 132 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Kamila Řasová, PhD. 152 kB