velikost textu

Retence učitelů a asistentů v MŠ se speciální péčí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Retence učitelů a asistentů v MŠ se speciální péčí
Název v angličtině:
Retention of teachers and assistants in kindergarten with special care
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jana Štěpančíková
Vedoucí:
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
Oponent:
PhDr. Jaroslav Veteška, PhD.
Id práce:
199499
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
učitel v mateřské škole, asistent pedagoga v mateřské škole, mateřská škola se speciální péčí, retence zaměstnanců, fluktuace zaměstnanců, pracovní motivace, pracovní spokojenost
Klíčová slova v angličtině:
Teacher in kindergarten, teaching assistant, kindergarten with special care, retention of employees, employee turnover, work motivation, job satisfaction
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá retencí učitelů a asistentů pedagogů v konkrétní mateřské škole se speciální péčí. Zjišťuje důvody setrvání pedagogů v pracovním poměru a důvody odchodu z této pracovní pozice. Práce dále zjišťuje, co může management školy udělat pro retenci kvalitních učitelů a asistentů v této MŠ. Práce zkoumá, jak moc jsou jednotlivé aspekty práce propojeny se spokojeností zaměstnanců a jejich tendenci ke stabilizaci v organizaci. Do pracovní spokojenosti zaměstnanců se promítají pracovní podmínky a zátěž, organizace práce, možnost profesního rozvoje, odměňování, interpersonální vztahy na pracovišti, komunikace, styly vedení managementu organizace, péče o zaměstnance atd. V teoretické části jsem v dostupné literatuře hledala souvislosti mezi pracovní (ne)spokojeností, motivy pracovního chování a fluktuací zaměstnanců; možnostmi vytváření strategií pro zvýšení retence zaměstnanců. Vycházela jsem z literatury věnující se zejména manažerské psychologii a sociologii, sociální psychologii, sociální psychologii práce, řízení lidských zdrojů, managementu a školského managementu. Výzkumem jsem hledala odpovědi na výzkumné otázky, a to konkrétně na souvislosti odchodů učitelů/asistentů s jejich pracovní (ne)spokojeností a na důvody setrvávání těch, kteří ve škole pracují, na potenciální zvažování odchodu těch, co ve škole pracují a možnostmi zvrácení jejich odchodu ve prospěch organizace (retence zaměstnanců). Pro realizaci výzkumu jsem si vybrala konkrétní mateřskou školu se speciální péčí proto, že se dlouhodobě věnuje integraci, a následně inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami; a tím se jednoznačně vyprofilovala; dalšími specifiky této MŠ jsou věkově heterogenní třídy a využívání prvků tvořivé dramatiky. S těmito specifiky souvisí jiné pracovní a osobnostní nároky na pedagogy zaměstnanými v této MŠ. KLÍČOVÁ SLOVA učitel v mateřské škole, asistent pedagoga v mateřské škole, mateřská škola se speciální péčí, retence zaměstnanců, fluktuace zaměstnanců, pracovní motivace, pracovní spokojenost
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis focuses on the retention of teachers and teaching assistants in a specific kindergarten with special care. It searches for the reasons the employees have for staying in their current position and the ones for leaving it. The thesis then continues to research what can be done by this schools management to hold onto quality teachers and teaching assistants. The work observes possible connections of individual aspects of the job with the employees satisfaction and their tendencies to stay in said organization. Among the aspects that influence the employees satisfaction, we can find for example the working conditions, workload, work organization, the ability of professional development, rewards, interpersonal relations in the workplace, communication, the managements leading style or care for employees. In the theoretical part, I’ve searched through the available literature for connections between job (dis)satisfaction, work behavior patterns and employees turnover. I based my work on literature mostly focusing on psychology and sociology of management, social psychology, social psychology in a workplace, human resources management, management and school management. In the research, I was looking for answers to the research questions, specifically for the links between the teacher/TA leaving and their job (dis)satisfaction, for the reasons of the ones staying for doing so, for the possibility of considering to quit of the undecided and the options the organization has to overturn their decision to leave (employee retention). The reason for me selecting this specific kindergarten with special care is its long standing focus on integration and following inclusion of children in need of special aid in education. Other specifics of this school are classes of heterogenous age and melodic use of creative dramatics. Those specifics require different professional and personal requirement for employed teachers/TAs. KEYWORDS Teacher in kindergarten, teaching assistant, kindergarten with special care, retention of employees, employee turnover, work motivation, job satisfaction
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Štěpančíková 1.62 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jana Štěpančíková 1.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Štěpančíková 187 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Štěpančíková 184 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 406 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 506 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 152 kB