velikost textu

Zásadní rozdíly při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb. z pohledu praxe

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zásadní rozdíly při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb. z pohledu praxe
Název v angličtině:
Major differences in public procurement process governed by the Act No. 134/2016 Sb. in legal practice
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jan Salmon
Oponent:
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Id práce:
199495
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
12. 4. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Veřejné zakázky, Nový zákon o zadávání veřejných zakázek, Zadávání veřejných zakázek v praxi
Klíčová slova v angličtině:
Public Procurements, New Public Procurements Act, Public Procurement Process in Legal Practice
Abstrakt:
Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá zejména změnami v právní úpravě zadávání veřejných zakázek po přijetí zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek. V této rigorózní práci se autor zabývá bližším rozborem odlišných aspektů zadávacího řízení z pohledu zadavatele, popřípadě administrátora veřejné zakázky, který je však konfrontován s názory podporujícími zájmy dodavatelů a zájmy občanů na efektivní a transparentní přerozdělování veřejných prostředků. V úvodu se práce zabývá legislativní konstrukcí nového zákona, jeho cíly a konfrontací těchto cílů s dostupnými fakty a statistickými údaji. Dále práce rozvádí a srovnává základní zásady, na kterých je nový zákon postaven. Práce se také krátce věnuje výjimkám nového zákona, tedy veřejným zakázkám malého rozsahu, zadávání právních služeb, úvěrů a tzv. in-house zadávání. Práce dále věnuje pozornost samotnému procesu zadávání a odlišnostem, které podstatně mění zadávací praxi. Nejdříve práce rozebírá novou úpravu tvorby zadávacích podmínek a procesy bezprostředně předcházejí. Práce dále chronologicky pokračuje změnami v posouzení a hodnocení nabídek, zejména rozebírá novinky týkající se hodnotících kriterií, procesu hodnocení nabídek a fakultatizací dříve obligatorních hodnotících komisí, kdy tématický okruh práce úzavírá institutem mimořádně nízké nabídkové ceny. Práce se po uzavření tématu týkajícího se fáze ukončení zadávacího řízení zabývá významnými novinkami týkajícími se změn smluvních závazků vzešlých ze zadávacího řízení a novou koncepcí ochrany proti nesprávnému postupu zadavatele prostřednictvím námitek a ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V závěru této práce jsou změny v právní úpravě zhodnoceny co do jejich vhodnosti, účelnosti a efektivity a zároveň konfrontovány se subjektivním názorem autora. 1
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis follows up major differences in tender procedures governed by a new Public Procurement Act No. 134/2016 Sb. Main objective of the thesis is to analyze major legal differences from public authorities perspective a confront the output with arguments supporting contractors and general public perspective. The opening part of this thesis is focused on legislative technique of the new Public Procurement Act and confronts its claimed goals with availible facts and tenders market statistical data. After opening part unraveling needs for new tender legislation, the thesis goes through basic principles of the new act No. 134/2016 Sb. and points out major exceptions from the new act like minor tenders, legal services, loans and so called in-house tender procedures. Main content of the next chapter of the thesis is procurement proceeding itself and relevant differences affecting the whole process. At first, the chapter consists of new possibilities in establishing tender conditions and preliminary market research. The chapter continues chronologicaly with tender evaluation methods, including optional establishing evaluating commities. The topics is beeing closed by the low-priced tenders topic. After finishing the tender procedure topic, the thesis follows new options in possible changes of closed contracts including so called extra expenses. Final topic of the thesis presents significantly changed concept of objections and market supervision authority of the Office for the Protection of Competition as availible legal instruments in tender review process. The thesis is being closed with evaluation of the new Public Procurements legislation regarding its suitability, expediency and efficiency with confrontation of the authors personal comments and opinions on the matter. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Salmon 1.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Salmon 189 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Salmon 186 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 292 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 156 kB