velikost textu

Kinematický záznam jurské obdukce oceánské kůry v Západních Karpatech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kinematický záznam jurské obdukce oceánské kůry v Západních Karpatech
Název v angličtině:
Kinematic record of Jurassic obduction of oceanic crust in the West Carpathians
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Vojtěch Čermák
Vedoucí:
RNDr. Petr Jeřábek, Ph.D.
Oponent:
doc. Mgr. Rastislav Vojtko, Ph.D.
Id práce:
199492
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav petrologie a strukturní geologie (31-440)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Geologie (BGEOL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
30. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Práce je zaměřena na problematiku deformačního záznamu jurské subdukce meliatského oceánského prostoru v oblasti Západních Karpat. Tato oceánská doména se otevřela během středního triasu a k jejímu uzavírání došlo na hranici střední a svrchní jury. Dokladem existence oceánské domény jsou sedimentární horniny oceánského původu, glaukofanitizované bazalty a serpentinizované ultramafické horniny v oblasti předpokládané suturní zóny. Metabazalty, jejichž chemismus odpovídá přechodnému složení mezi bazalty středooceánských riftů a ostrovních oblouků, prodělaly vysokotlakou, nízkoteplotní metamorfózu, což dokládá, že byly během subdukce zataženy do velkých hloubek a později exhumovány do spodních partií akrečního klínu. Vlastní výzkum byl zaměřen na identifikaci deformačního záznamu v jednotkách jižního Gemerika, Meliatské jednotce (příkrov Bôrky) a Silickém příkrovu Na základě analýzy deformačních struktur byly ve studované oblasti identifikovány čtyři deformační události D1 – D4. Deformace D1 – D3, které se projevily různě v různých jednotkách, ukazují na zhruba východo-západní směr komprese související se subdukcí Meliatské oceánské desky, exhumací jejích částí do akrečního komplexu nad subdukční zónou a přesouváním těchto horninových komplexů přes jednotku Gemerika. Deformace D4 postihla všechny studované jednotky a ukazuje na severo-jižní směr komprese. Vzhledem k předchozím výzkumům ve studované oblasti je tato deformace interpretována v souvislosti s křídovou konvergencí v Západních Karpatech. Klíčová slova: Západní Karpaty; příkrov Bôrky; Meliatská jednotka; Silický příkrov; subdukce; sutura;
Abstract v angličtině:
English abstract The bachelor thesis is focussed on problems of Jurassic subduction of Meliatic ocean in the region of the Western Carpathians. This oceanic domain opened during the Middle Triasic and closed at the end of Middle Jurassic. The existence of the oceanic domain in the Western Carpathians is documented by sedimentary rocks of oceanic origin glaucophane bearing basalts and serpentinized ultramafic rocks preserved in the area of the presumed suture zone. The chemical composition of metabasalts corresponds to the transition between the basalts of mid-oceanic ridges and basalts of island arcs. The metabasalts underwent high-pressure, low- temperature metamorphism, which proves their drag into to substantial depths during subduction and were later exhumed to structurally lower parts of the accretionary wedge. The research was focussed on identification of deformation record in units of the southern Gemeric Superunit, Meliata Unit (Borka Nappe) and Silicic Nappe. Four deformation events D1 – D4 were identified on the basis of structural analysis in the studied area. Deformation events D1 – D3 show distinct record in different units and are associated with roughly east- west direct of compression connected with the subduction of Meliatic oceanic plate, exhumation of its parts into an accretion complex built above the subduction zone and thrusting of these rock complexes over the Gemeric Superunit. Deformation event D4 affected all studied units and is associated with north-south compression. Based on previous research in the studied area this deformation event is interpreted is realated in relation to Cretaceous convergence in the Western Carpathians. Key words: Western Carpathians; Bôrka Nappe; Meliatic unit; Silicic Nappe; subduction; suture
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Vojtěch Čermák 4.97 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Vojtěch Čermák 252 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Vojtěch Čermák 322 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Petr Jeřábek, Ph.D. 191 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Rastislav Vojtko, Ph.D. 628 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Ondrej Lexa, Ph.D. 152 kB