text size

Limity europeizace v Turecku: Vliv ekonomiky a náboženství na změnu zahraniční politiky vůči EU

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Limity europeizace v Turecku: Vliv ekonomiky a náboženství na změnu zahraniční politiky vůči EU
Titile (in english):
The Limits of Europeanisation in Turkey: The Influence of Economy and Religion on Foreign Policy towards the EU
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Ondřej Blažek
Supervisor:
Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
Opponent:
Lucia Najšlová, PhD.
Thesis Id:
199462
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Department of European Studies (23-KZS)
Study programm:
International Area Studies (N6702)
Study branch:
European Studies (ES)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
06/02/2018
Defence result:
Fail (F)
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Europeizace, Turecko, EU, zahraniční politika, ekonomie, náboženství, AKP
Keywords:
Europeanisation, Turkey, EU, Foreign Policy, Economy, Religion, AKP
Abstract (in czech):
Anotace Diplomová práce se zaměřuje na fenomén europeizace třetích států a limity, které ji omezují. Práce je jednopřípadovou studií, která se zaměřuje na Turecko a europeizaci jeho zahraniční politiky. Jako metoda výzkumu byla zvolena Foreign Policy Analysis. Ta se v tomto textu soustředí na vnitřní změny v Turecku, které přišly s nástupem vlády AKP a vedly ke změně zahraniční politiky, ve které dostávaly vztahy s EU méně prostoru. Jako dva hlavní limity europeizace jsou uvedeny ekonomika a náboženství. Ekonomika byla jedním z motivů ke změně orientace zahraniční politiky, když Turecko začalo navazovat užší vztahy se státy Blízkého východu a Afriky. Turecko se snažilo vystupovat jako hegemon a mediátor v regionu, aby zajistilo bezpečnost pro své investice. AKP je proislámská politická strana a náboženství hraje určitou roli i v zahraniční politice. V Turecku od počátku vlády AKP probíhá omezování sekularizace země, která probíhala od vzniku republiky. Islám se stal neoficiálním, avšak důležitým faktorem směřování Turecké zahraniční politiky. Tyto faktory mají vliv na europeizaci Turecka, protože se EU stává méně prioritní oblastí a dochází tak k rozdělení kapacit zahraniční politiky. Odvrácení od EU navíc potvrzuje i poměrně ostrá rétorika tureckých politických představitelů. I přes to všechno ale zůstává Turecko oficiálním kandidátským státem.
Abstract:
Annotation The diploma thesis deals with the phenomena of Europeanisation of the third states and its limits. The thesis is a one-case study focusing on Turkey and Europeanization of its foreign policy. Foreign Policy Analysis was chosen as the method of the paper. It focuses here on the internal changes in Turkey that came up with the AKP party government and led to the change in foreign policy in which the relations with the EU were given less room. Economy and religion are analysed as two major limits of Europeanization. Economy was one of the motives on which the change of orientation of foreign policy was based when Turkey started establishing tighter relations with states in the regions of Middle East and Africa. Turkey was building its image as the hegemon and mediator in the region to protect its foreign investments. The AKP was a pro-Islamic political party and religion plays also a role in Turkish foreign policy. Since the AKP started ruling the country it has been reducing the secularization despite it was one of the pillars of the republic since it had been established. Islam became the unofficial but important factor in orientation of Turkish foreign policy. These factors had influence on Europeanization of the country because EU was becoming less priority region and this fact divided the foreign policy capacities. Turning out of the EU is confirmed by rhetoric of the Turkish representatives. Despite these facts, Turkey remains the official candidate state of the EU.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Ondřej Blažek 1.7 MB
Download Abstract in czech Bc. Ondřej Blažek 252 kB
Download Abstract in english Bc. Ondřej Blažek 179 kB
Download Supervisor's review Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. 217 kB
Download Opponent's review Lucia Najšlová, PhD. 118 kB
Download Defence's report Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. 152 kB