velikost textu

Testování stability zásobního roztoku thiomersalu metodou HPLC

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Testování stability zásobního roztoku thiomersalu metodou HPLC
Název v angličtině:
Stability testing of thiomersal stock solution by HPLC
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Veronika Unverdorbenová
Vedoucí:
PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D.
Oponent:
Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.
Id práce:
199457
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (16-16140)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Veronika Unverdorbenová Školitel: doc. PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. Název diplomové práce: Testování stability zásobního roztoku thiomersalu metodou HPLC Cílem této práce bylo testování stability thiomersalu a následné stanovení podmínek uchovávání roztoku thiomersalu. Pro sledování koncentrací thiomersalu ve vzorcích uchovávaných za různých podmínek bylo využito vysokoúčinné kapalinové chromatografie s reverzní fází. Testované vzorky byly vodné roztoky thiomersalu o pH 6,85 a 7,5. Tyto vzorky byly uchovávány v tmavých skleněných a plastových nádobách. Z důvodu fotonestability thiomersalu byly vzorky v plastových nádobách uchovávány ve tmě. Teplota skladování byla laboratorní a 4 °C. Vzorky byly sledovány po dobu 90 dnů. Z provedené analýzy vyplynuly jako nejvhodnější podmínky pro skladování vodných roztoků thiomersalu snížená teplota okolo 4 °C a pH 7,5. Za těchto podmínek skladování nebyly významné rozdíly ve stabilitě thiomersalu ve vzorcích skladovaných v plastových a skleněných nádobách. Tyto vzorky byly stabilní po dobu 3 měsíců.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Veronika Unverdorbenová Supervisor: doc. PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. Title of the diploma thesis: Testing the stability of spare thiomersal solution by HPLC method. The aim of this thesis is testing the stability of thiomersal and subsequently establish conditions of storing the thiomersal solution. Reversed-Phase High Performance Liquid Chromatography was used for observing the concentrations of thiomersal in samples kept in different conditions. Tested samples were aqueous solutions of thiomersal with pH 6,85 and 7,5. These samples were stored in dark glass and plastic containers. Due to the non- photostability of thiomersal, the samples were stored in the dark. The temperature was laboratory and 4 °C. The samples were observed for the period of 90 days. Following the analysis, the most convenient conditions for storing the thiomersal solution is lowered temperature around 4 °C a pH 7,5. Under these storage conditions there were no substantial differences in the stability of thiomersal in the samples stored in plastic or glass containers. These samples were stable for the period of three months.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Unverdorbenová 582 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Unverdorbenová 117 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Unverdorbenová 93 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. 191 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. 278 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Errata Mgr. Veronika Unverdorbenová 237 kB