velikost textu

Vývoj a validace UHPLC metody pro stanovení mikonazolu, ekonazolu a jeho nečistot v tuhých disperzích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj a validace UHPLC metody pro stanovení mikonazolu, ekonazolu a jeho nečistot v tuhých disperzích
Název v angličtině:
Development and validation of UHPLC method for determination of miconazole, econazole and its impurities in solid dispersions
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kristýna Arnoltová
Vedoucí:
PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Lenka Krčmová, Ph.D.
Id práce:
199456
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (16-16140)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Kristýna Arnoltová Školitel: doc. PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj a validace UHPLC metody pro stanovení mikonazolu, ekonazolu a jeho nečistot v tuhých disperzích Předmětem diplomové práce bylo vytvořit novou analytickou metodu na stanovení mikonazolu, ekonazolu a jeho tří nečistot. Byla použita metoda ultra- vysokoúčinné kapalinové chromatografie (UHPLC). Pro separaci byla použita kolona KinetexTM XB C18 o rozměrech 50 x 2,1 mm s povrchově porézními částicemi o velikosti 1,7 µm. Jako mobilní fáze byl zvolen octanový pufr o pH 7,8 ve směsi s metanolem v poměru 80:20, a acetonitril ve směsi s metanolem v poměru 60:40, v celkovém poměru 60:40. Použita byla gradientová eluce. Průtoková rychlost byla nastavena na 0,6 ml/min. Jako vnitřní standard byl vybrán butylparaben. Všechny látky byly detekovány při vlnové délce 225nm. Celková doba analýzy byla 9 min. Po optimalizaci separačních podmínek byla metoda částečně validována a využita k praktickému měření na stanovení obsahu mikonazolu v tuhých disperzích, kde byla testována vhodnost různých polymerů jakožto nosičů účinné látky.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Kristýna Arnoltová Supervisor: doc. PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. Title of the diploma thesis: Development and validation of UHPLC method for determination of miconazole, econazole and its impurities in solid dispersions The aim of the submitted thesis was to create a new analytical method for the determination of miconazole, econazole and its three impurities. Ultra-high performance liquid chromatography (UHPLC) was used. A KinetexTM XB C18 column, 1.7 μm particle size, 50 x 2.1 mm was used for the separation. The mobile phase was composed of the acetate buffer pH 7.8 in a mixture with methanol (80:20) and of acetonitrile with methanol (60:40), in a total ratio of 60:40. A gradient elution was used. Flow rate was set to 0.6 ml / min. Butylparaben was chosen as the internal standard. All substances were detected at a wavelength of 225nm. Total analysis time was 9 minutes. After optimization of the separation conditions, the method was partially validated and used for practical measurements to determine the content of miconazole in solid dispersions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristýna Arnoltová 1.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristýna Arnoltová 137 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristýna Arnoltová 132 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Lenka Krčmová, Ph.D. 262 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. 152 kB
Stáhnout Errata Mgr. Kristýna Arnoltová 211 kB