velikost textu

Funkční elektrickou stimulací asistovaná ergometrie u kriticky nemocných pacientů – dráha, čas a energetická náročnost

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Funkční elektrickou stimulací asistovaná ergometrie u kriticky nemocných pacientů – dráha, čas a energetická náročnost
Název v angličtině:
Functional electrical stimulation-assisted cycle ergometry – average session duration, distance travelled and expended energy in critically ill
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Hadrbolcová
Vedoucí:
PhDr. Kamila Řasová, PhD.
Oponent:
Mgr. Natália Hrušková
Id práce:
199451
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství (12-REHA)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (BF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Úvod: Nový přístup v léčbě kriticky nemocných pacientů spočívá v časné mobilizaci. Jednou z možností je metoda funkční elektrickou stimulací asistované ergometrie (FES-CE). Dosud ovšem nevíme, jak jsou vlastně nemocní při této terapii zatěžováni – známe jen nic neříkající čísla. Cílem práce tedy je popsat srozumitelnými parametry, co vlastně pacienti při terapii podstupují, a udělat si o této terapii obrázek. Cíle: Zjistit jakou vzdálenost pacienti při funkční elektrické stimulaci na cykloergometru průměrně ujedou (metry), průměrnou délku trvání jízdy (sekundy) a nakolik je pro ně tato terapie energeticky náročná (kalorie). Zda dochází ke zlepšení výkonů, snížení hodnoty elektrické stimulace nutné pro jízdu a zkrácení doby komatózního stádia, tzn. snížení počtu terapií s aplikací funkční elektrické stimulace. Metody: Funkční elektrická stimulace na cykloergometru. Pacient v komatózním stavu je upnut do šlapacího kola (cykloergometru) přizpůsobeného pro uplatnění na lůžku. Funkční elektrická stimulace – jedná se o nízkovoltážní elektrické impulzy (frekvence 40 Hz, proud 0- 60 mA) vysílané elektrodami uloženými (přilepenými) na musculus quadriceps femoris, musculus biceps femoris a musculus gluteus maximus bilaterálně. Stah svalu byl načasován tak, aby koreloval s otáčením pedálů a docílilo se funkčního pohybu. Výsledná dráha a čas jsou dány svalovou únavou projevující se sníženou odezvou na elektrickou stimulaci. Energetická náročnost je vypočítána ze získaných hodnot o jízdě. Výsledky: Ke konci terapeutického programu s využitím funkční elektrické asistované ergometrie došlo k signifikantnímu prodloužení délky jízdy (p=0,0050) a vzdálenosti jízdy (p=0,0004). Energetická náročnost (p=0,2405) a hodnota elektrické stimulace (p=0,3633) se nezměnily statisticky významně. Výrazný pokles terapií s elektrickou stimulací nastal v 5 případech z 14, tj. 35,7% pacientů, u kterých došlo k rychlejšímu nabytí vědomí z kómatu. Závěr: Tato práce přinesla jasnou informaci (čas, dráha, energetická náročnost a intenzita elektrické stimulace) o tom, jak jsou kriticky nemocní v rámci FES-CE zatěžováni. Tyto parametry nepřímo ukazují na to, jak se v průběhu terapie FES-CE vyvíjí fyzická kondice kriticky nemocných. Klíčová slova: kriticky nemocný pacient, imobilizační syndrom, sekundární projevy imobilizačního syndromu, fyzioterapeutická intervence (rehabilitace), polohování, pasivní, aktivní, kondiční cvičení, vertikalizace, dechová rehabilitace, Bobath koncept, Vojtova reflexní lokomoce, proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF), elektrická stimulace, funkční elektrická stimulace, dráha, čas, energetická náročnost
Abstract v angličtině:
Abstract Introduction: A new approach to the treatment of critically ill patients lies in early mobilization. One of the options is the functional electrical assisted ergometry method (FES- CE). Until now, we do not know how much patients are burdened with this therapy - we know nothing but meaningless numbers. The aim of the work is therefore to describe what the patients undergo during the therapy and to get an idea about the therapy itself. Aim: Find out the distance traveled during functional electrical stimulation on cycloergometer (meters), the average session duration (seconds) and how energy-intensive the therapy is (calories). Whether performance has improved or coma has shortened. Methods: Functional electrical stimulation-assisted cycle ergometry. Coma patient is strapped to a cycloergometer modified for use on a hospital bed. Functional electrical stimulation – low-voltage electrical impulses (frequency 40 Hz, current 0-60 mA) transmited by electrodes placed on (glued to) musculus quadriceps femoris, musculus biceps femoris and musculus gluteus maximus bilaterally. Muscle contractions are timed to correlate with turning of the pedals to achieve functional movement. Total distance and duration are set by muscle fatigue causing reduced response to electrical stimulation. Expended energy is calculated from data obtained during the session. Results: At the end of the therapeutic program using functional electrical assisted ergometry, there was a significant prolongation of duration (p=0,0050) and distance (p=0,0004). Expended energy (p=0,2405) and intensity of electical stimulation (p=0,3633) did not change significantly. A notable decrease in the number of therapies with electical stimulation appeared in 5 out of 14 cases, i.e. 35,7 % patients, where there was a faster acquisition of coma consciousness. Conclusion: This paper provides clear information (duration, distance travelled, expended energy and intensity of electrical stimulation) about how critical patients are burdened by the FES-CE. These parameters indirectly show how the physical condition of critically ill patients develops during FES-CE therapy. Keywords: critically ill patient, immobilisation syndrome, secondary manifestations of immobilisation syndrome, physiotherapeutic intervention (rehabilitation), positioning, passive, active, fitness exercise, verticalization, respiratory physiotherapy, bobath concept, Vojta method (reflex locomotion), proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF), electrical stimulation, functional electrical stimulation, distance travelled, duration, expended energy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Hadrbolcová 823 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Veronika Hadrbolcová 491 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Hadrbolcová 115 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Hadrbolcová 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Kamila Řasová, PhD. 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Natália Hrušková 144 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D. 152 kB