velikost textu

Ora pro nobis. Litanie B. V. M. v pražské Loretě 1626 - 1784.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ora pro nobis. Litanie B. V. M. v pražské Loretě 1626 - 1784.
Název v angličtině:
Ora pro nobis. The Litanies of B. V. M. in the Prague Loreto 1626 - 1784.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Alena Maršíková Michálková
Vedoucí:
Mgr. Marc Niubo, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Václav Kapsa
Id práce:
199429
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hudební vědy (21-UHV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Hudební věda (HV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Litanie|mariánský kult|pražská Loreta|hudba|rurální styl|kapucíni
Klíčová slova v angličtině:
Litany|Marian cult|Prague Loreta|music|rural style|capuchins
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Práce se zaměřuje na praxi loretánských litanií v pražské Loretě v 17. a 18. století. V první části zkoumá loretánskou litanii v jejím zapojení do liturgie a dává ji do kontextu s dobovou reflexí mariánské spirituality. Ve druhé části zkoumá loretánské litanie z hudební sbírky Pražské lorety z fondu řádu kapucínů a z majetku rodiny Lobkowiczů. Protože některé zkoumané litanie mají redukované obsazení, rozšiřuje pohled o analýzu rurálního stylu zkoumáním tištěných sbírek venkovské hudby 18. století.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): The thesis focuses on the Loreto litany in Loreto Prague in the 17th and 18th centuries. In the first part, it explores the Loreto litany in its involvement in the liturgy and puts it in context with the reflection of Marian spirituality. The second part examines Loreto litany from the Prague Loreto music collection from the property of Capuchin Order and from the property of the Lobkowicz family. Because some litany have a reduced setting, it extends the view of rural style analysis by examining printed collections of 18th century rural music.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alena Maršíková Michálková 1.47 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Alena Maršíková Michálková 380 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alena Maršíková Michálková 190 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alena Maršíková Michálková 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marc Niubo, Ph.D. 156 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Václav Kapsa 694 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. David Eben, Ph.D. 152 kB