velikost textu

Equity incentives and company performance

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Equity incentives and company performance
Název v češtině:
Akciové pobídky a výkonnost společnosti
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Theodor Šářec
Vedoucí:
prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Michal Hlaváček, Ph.D.
Id práce:
199416
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (NEF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Akciové pobídky, ředitel, výkonnost společnosti, vlastnická struktura, struktura odměňování
Klíčová slova v angličtině:
Equity-based, CEO, compensation structure, equity ownership, company performance
Abstrakt:
1 Abstrakt Akciové pobídky jsou považovány za jeden z nástrojů, který pomáhá motivovat vedoucí pracovníky. Použití tohoto odměňovacího rámce by mělo podle teorie řešit a zmírňovat problém zmocnění a předcházet možným pokusům vedoucích pracovníků maximalizovat vlastní užitek na úkor užitku akcionáře. Názory a poznatky v literatuře na vliv akciových pobídek pro ředitele na výkonnost společnosti se rozcházejí. Tato práce se zabývá vlivem akciových pobídek pro ředitele a vlastnické struktury akcií ředitele na výkonost společnosti. Primárním výsledkem této práce je zjištění, že vliv akciových pobídek, měřených procentem pobídek na celkových odměnách, na výkonost společnosti měřené změnou v Tobinově Q, je statisticky signifikantní a pozitivní. Tato práce nenachází žádný statisticky signifikantní vliv vlastnické struktury ředitele na výkonost společnosti. Jako předmět empirické analýzy je použit datový soubor 107 veřejně obchodovaných amerických společností. Výsledky jsou vypočteny pomocí fixed effects modelu a pooled OLS modelu. Tato práce přispívá k probíhající debatě na téma vlivu pobídek. Práce taky rozšiřuje relativně omezenou literaturu zabývající se strukturou odměňování. Klasifikace M120 Klíčová slova Akciové pobídky, výkonnost společnosti, vlastnická struktura, struktura odměňování E-mail autora theo.sarec@gmail.com E-mail vedoucího práce Evzen.Kocenda@fsv.cuni.cz
Abstract v angličtině:
1 Abstract The equity-based incentives are considered to be one of the instruments helping to motivate executives. The use of this compensation framework should in theory tackle and mitigate the agency problems, and prevent the possible attempts of managers to pursue their own interest over the interests of shareholders. The literature focusing on the effects differs greatly. There is no conformity over the effect of equity compensation on company performance. This research study the effect of CEO-related equity incentives and stock ownership on company performance. The main finding is the positive effect of the equity incentives measured by the percentage of CEOs’ equity- based compensation on company performance proxied by the change in Tobin’s Q. The thesis does not find any significant effect of insiders’ stock ownership. The dataset of 107 publicly traded US companies is used for the empirical analysis. The results are estimated based on a fixed effects model and pooled ordinary least squares. This thesis contributes to the ongoing debate over the effects. It also widens the narrow literature on the structure of compensation. JEL Classification M120 Keywords Equity-based, CEO, compensation structure, equity ownership, company performance Author’s e-mail theo.sarec@gmail.com Supervisor’s e-mail Evzen.Kocenda@fsv.cuni.cz
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Theodor Šářec 861 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Theodor Šářec 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Theodor Šářec 126 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D. 225 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Michal Hlaváček, Ph.D. 480 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. 152 kB