velikost textu

Zvířecí hrdina v literárrních textech využitelných ve výuce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zvířecí hrdina v literárrních textech využitelných ve výuce
Název v angličtině:
Animal Protagonist in Texts Usable in Education
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Martina Vomastková
Vedoucí:
PhDr. Věra Brožová
Oponent:
Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D.
Id práce:
199411
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra české literatury (41-KCL)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — německý jazyk (N ČJ-NJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zvířecí hrdina, literatura pro děti a mládež, Rudyard Kipling, Jack London, Vitalij Bianki, Ceridwen Dovey, výchova a vzdělávání
Klíčová slova v angličtině:
animal protagonist, literature for children and youth, Rudyard Kipling, Jack London, Vitalij Bianki, Ceridwen Dovey, education
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce Zvířecí hrdina v literárních textech využitelných ve výuce se zabývá přírodní tematikou a způsobem pojetí zvířecích protagonistů ve vybraných literárních dílech. V první části je stručně představeno téma pojetí zvířete v kulturním a zejm. literárním kontextu s drobnou odbočkou k etologii jako nauce o chování zvířat. Druhá část práce je zaměřena na literárněteoretickou analýzu textů Rudyarda Kiplinga, Jacka Londona, Vitalije Biankiho a Ceridwen Dovey se zvláštním přihlédnutím k míře antropomorfizace protagonistů a zobrazení přírody. V souvislosti s přírodní tematikou literárních textů a jejich možnému využití ve výuce se práce ve třetí části věnuje také ekonaratologii a jejímu mezioborovému přesahu; na závěr jsou představeny hypotetické návrhy zpracování textů pro didaktické účely. Klíčová slova zvířecí hrdina, antropomorfizace, literatura pro děti a mládež, Rudyard Kipling, Jack London, Vitalij Bianki, Ceridwen Dovey, výchova a vzdělávání, ekonaratologie, didaktický potenciál
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis is focused on an animal protagonist in literary texts which could be used in education because of their didactic potential. The aim of this thesis is to describe the form of representation of an animal protagonist (and nature in general) in chosen literary texts and to design the possible ways how to use these texts in education. The first part is dedicated to a theme of animal in the cultural context, especially in the literature with a short ethology-digression. The second part deals with a literary-theoretical analysis of texts from Rudyard Kipling, Jack London, Vitaly Bianki and Ceridwen Dovey. The third part of this thesis is focused on the didactic potential of analyzed texts aiming to econarratology. In the last chapter are described possibilities of the didactic work with all the formerly analyzed texts. Keywords animal protagonist, anthropomorphism, literature for children and youth, Rudyard Kipling, Jack London, Vitaly Bianki, Ceridwen Dovey, education, econarratology, didactic potential
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Vomastková 1.64 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Martina Vomastková 2.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Vomastková 442 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Vomastková 430 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Věra Brožová 306 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. 101 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. 154 kB