velikost textu

Ženy v českém sportovním zpravodajství během Zimních olympijských her 2018

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ženy v českém sportovním zpravodajství během Zimních olympijských her 2018
Název v angličtině:
Czech sport media coverage of women during the 2018 Winter Olympic Games
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Hřebenářová
Vedoucí:
Mgr. William Crossan
Oponent:
prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc.
Id práce:
199405
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Management (51-400110)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Management tělesné výchovy a sportu (MNG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Gender, diskriminace, online média, sportovní servery, obsahová analýza
Klíčová slova v angličtině:
Gender, discrimination, online media, sport sites, content analysis
Abstrakt:
Abstrakt Název: Ženy v českém sportovním zpravodajství během Zimních olympijských her 2018 Cíle: Hlavním cílem práce je analyzovat genderové nerovnosti v českých sportovních médiích v čase Zimních olympijských her 2018. Ve srovnání s předchozími studiemi zjistím, zda v českém sportovním prostředí dochází k diskriminaci žen a jakým způsobem se to případně v českých médiích projevuje. Metody: K provedení výzkumu byla použita metoda kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy. Bylo zvoleno několik zkoumaných indikátorů na základě rešerše předchozích studií. Jako zkoumaná událost byly vybrány Zimní olympijské hry 2018. Analýza byla provedena na dvou českých sportovních online stránkách - sport.cz a sport.idnes.cz. Výsledky: Celkové výsledky vykazovaly vyšší mediální pokrytí pro muže. Nicméně, při porovnání s procentuálním podílem participujících sportovců v relaci k pohlaví vyšly výsledky překvapivě lépe ve prospěch žen. Z hlediska délky článků byly hodnoty opět o něco příznivější pro muže. V rámci analýzy fotografií bylo zjištěno dle předpokladů více fotografií, kde sportovec aktivně sportuje, v případě mužů, a více fotografií neaktivních, avšak z prostředí sportu, u žen. Jako nejvíce zmiňovaný sport byl vyhodnocen lední hokej. V rámci kvalitativní analýzy bylo shledáno několik případů genderové nerovnosti, v porovnání s předešlými studiemi lze však hodnotit vybrané české servery jako genderově rovnovážné. Klíčová slova: Gender, diskriminace, online média, sportovní servery, obsahová analýza
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Women in Czech sport media coverage during Winter Olympic Games 2018 Objectives: Main objective of this thesis is to analyse gender inequalities in Czech sport media coverage during Winter Olympic Games 2018. Compared with previous studies I will find out, if there occur women discrimination in the Czech sport environment and how it is being demonstrated there. Methods: For realization of this research was used a quantitative and qualitative content analysis. There were chosen several indicators to be searched for based on previous studies. As a research event were chosen Winter Olympic Games 2018. The analysis was made on two Czech sport online sites respectively sport.cz and sport.idnes.cz. Results: Overall results showed higher internet coverage for men. However, when compared to the percentage for participants by gender the results came out surprisingly better for women. The results about the length of articles were also in favour of men. More active sporting photographs came out for man and more inactive photographs still in the sport environment were found for women. The most mentioned sport was ice hockey. Within the qualitative analysis there were found several gender inequalities, however, compared to the previous research, it could be said that the chosen Czech sites are gender equal. Keywords: Gender, discrimination, online media, sport sites, content analysis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Hřebenářová 1.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Hřebenářová 132 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Hřebenářová 130 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. William Crossan 497 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc. 421 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jan Šíma 152 kB