velikost textu

Kresba rodiny u dětí z rodiny s rozchodovou zkušeností

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kresba rodiny u dětí z rodiny s rozchodovou zkušeností
Název v angličtině:
Family Drawing in children with family split experience
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Aneta Saksunová
Vedoucí:
PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Id práce:
199387
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie a speciální pedagogika (B PS-SPP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kresba rodiny, rozvod, rozchod, kresebné techniky, psychodiagnostika, předškolní dítě
Klíčová slova v angličtině:
Family Drawing, divorce, split, drawing techniques, psychodiagnostics, pre-school child
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá vlivem rozchodové zkušenosti na dítě předškolního věku. Jejím cílem je zjistit, zda se tento vliv projeví i na kresbě rodiny. Podkladem pro realizaci výzkumu je teoretická část, která je tvořena dvěma velkými oblastmi. Těmito oblastmi jsou předškolní věk a rodina. Z nich jsou pak vyzdviženy aspekty, které nejvíce korelují s praktickou částí. Z předškolního věku se jedná o myšlení, komunikaci, emoce, sociální vývoj a o kresbu, která tvoří nejdůležitější složku. Oblast rodiny je uvedena aktuální situací, po které přichází podstatné informace o funkcích a druzích rodiny. Finální a zároveň nejpodstatnější částí je podkapitola vztahující se k rozchodům a rozvodům. Výzkumná data jsou získána pomocí kresby rodiny a polostrukturovaného interview. Interview je použito z důvodu upřesnění informací z kresby rodiny a doplnění popisu dítěte jako takového. Vrcholem praktické části jsou výsledky výzkumu. Ukázalo se, že nejmarkantnější rozdíly jsou přítomny u parametrů: přítomnost otce/matky/dítěte na kresbě, nejbližší osoba či věc od dítěte na kresbě, vzdálenost dítěte od otce a od matky na kresbě, dokreslené osoby předměty či zvířata na kresbě a mluvení o rodičích v rámci rozhovoru. Z těchto parametrů stojí za vyzdvihnutí dokreslené objekty, kterých se vyskytuje u dětí z rodiny s rozchodovou zkušeností dvojnásobné množství než u dětí z úplné rodiny.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The bachelor thesis deals with the influence of family split experience on pre-school children. The aim is to find out if this influence can be recognised in the family drawing. The research is based on the theoretical part which consists of two broad areas. These areas are preschool age and family. In both of them are highlighted aspects which correlate the most with the practical part. From preschool age, it is thinking, communication, emotion, social development and drawing, which is the most important. The family area begins with the current situation which is followed by essential information about the functions and types of family. The final and the most critical part is the subchapter talking about family split experience and divorces. Research data are obtained by family drawings and by semi-structured interviews. Reason for using interview is to complete information from family drawing and to clarify the description of a child. The highlight of the practical part is the results of the research. The most striking differences were found in the following parameters: the presence of father/mother/child in the drawing, the closest person or thing to the child in the picture, distance of child from father and mother in drawing, added subjects, objects or animals in drawing and talking about parents in the interview. The most interesting parameter is added subjects, objects or animals as children with family split experience have drawn twice more of these in comparison with children from full families.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Saksunová 2.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aneta Saksunová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aneta Saksunová 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. 209 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. 282 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 152 kB