velikost textu

Development of psychosocial dynamics of teams in isolation

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Development of psychosocial dynamics of teams in isolation
Název v češtině:
Vývoj psychosociální dynamiky týmů v izolaci
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lucie Davidová
Vedoucí:
PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Alexandra Fonville, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.
Id práce:
199381
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
dynamika týmu|posádka|analogické vesmírné mise|interakce|vztah mezi posádkou a řídícím střediskem
Klíčová slova v angličtině:
team dynamics|crew|analogue space missions|interactions|relationship between crew and mission control
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce je zaměřená na psychosociální dynamiku týmů v izolaci její vývoj v čase. Literárně přehledová část shrnuje různé psychosociální a psychologické aspekty koexistence lidí v extrémních podmínkách. Tato část obsahuje rizika a psychologická protiopatření, popis stresorů a dalších těžkostí, problémy uvnitř skupiny a jejich vývoj v čase. Současně klade důraz na vymezení nejnáročnějších částí misí a snaží se identifikovat opakující se strukturu jejich výskytu. Dále je popsán vztah mezi posádkou a kontrolním střediskem. Po literárně přehledové části následuje popis studie zaměřené na vývoj interakcí uvnitř skupiny a vztah posádky a kontrolního střediska ve dvou analogických misích: Lunar Expedition-0 a Lunar Expedition-1. Výzkumný design sestával z dotazníku, rozhovoru s celou posádkou a individuálních rozhovorů se všemi jednotlivými astronauty. Součástí tohoto výzkumu byla také nová metoda vizualizace Dotty Overview of Team Interactions1 (DOTI), která byla popsána a použita k vizualizaci dat týkajících se vzájemných interakcí mezi členy posádky. Výsledky byly prezentovány, popsány a diskutovány. Klíčová slova: dynamika týmu, posádka, analogické vesmírné mise, interakce, vztah mezi posádkou a řídícím střediskem 1 Dotty Overview of Team Interactions lze přeložit jako Přehled týmových interakcí znázorněný puntíky.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis focuses on psychosocial dynamics of teams in isolation and its development over time. Literature review summarises various psychosocial and psychological aspects of human coexistence in extreme environments. It includes the risks and psychological countermeasures, description of stressors and other challenges, the intragroup issues and their development over time. It puts emphasis on defining the most challenging parts of missions and tries to identify patterns. Additionally, the relationship between the crew and MCC is addressed. The literature review is followed by a study focused on the development of intragroup relations and the crew-MCC relations in two analogue missions, Lunar Expedition-0 and Lunar Expedition-1. The research design consisted of a questionnaire, an interview with the whole crew, and the individual interviews with all respective astronauts. Additionally, a new visualization method, Dotty Overview of Team Interactions (DOTI), has been created as a part of this research. DOTI was described and used to visualize the data relating mutual interactions among the crewmembers. All of the results are presented, described and discussed. Keywords: team dynamics, crew, analogue space missions, interactions, relationship between crew and mission control
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Davidová 3.61 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lucie Davidová 1.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Davidová 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Davidová 71 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Iva Štětovská, Ph.D. 355 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Alexandra Fonville, Ph.D. 243 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB