text size

Genderové rozdiely v zdrojoch osobnej pohody

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Genderové rozdiely v zdrojoch osobnej pohody
Title (in czech):
Genderové rozdíly ve zdrojích osobní pohody
Titile (in english):
Gender differences in sources of well being
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Marek Škuci
Supervisor:
prof. PhDr. Marek Blatný, CSc.
Opponent:
PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
Thesis Id:
199380
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Department of Psychology (21-KPS)
Study programm:
Psychology (M7701)
Study branch:
Psychology (PS)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
21/05/2019
Defence result:
Excellent
Language:
Slovak
Keywords (in czech):
osobná pohoda|genderové rozdiely|osobnosť
Keywords:
well-being|gender differences|personality
Abstract (in czech):
Abstrakt Diplomová práca sa zaoberá genderovými rozdielmi v zdrojoch osobnej pohody, pričom sa zameriava na dva v súčasnosti najvýznamnejšie koncepty, subjektívnu osobnú pohodu (SWB) a psychologickú osobnú pohodu (PWB). Pozornosť je venovaná osobnostným korelátom oboch konceptov - osobnostným rysom, štýlom utvárania identity, sebahodnoteniu, osobným hodnotám a copingovým stratégiám. V empirickej časti boli explorované vzájomné vzťahy skúmaných fenoménov na vzorke vysokoškolských študentov. U SWB boli nájdené vzťahy s osobnostnými zdrojmi slabšie, než u konceptu PWB, oba koncepty však v meraniach vykazovali podobné tendencie. Ženy dosiahli podľa očakávania vyššiu úroveň osobnej pohody v oboch konceptoch. Výsledky skúmania genderových rozdielov však preukázali vo viacerých prípadoch významnejší vzťah osobnostných zdrojov PWB u mužov. V tomto prípade boli u mužov potvrdené u konceptu PWB signifikantne silnejšie pozitívne vzťahy s extraverziou, sebahodnotením a aktívnym copingom a rovnako, signifikantne silnejší negatívny vzťah s konformitou a hodnotou vyššieho rádu, konzerváciou. Výsledky sú v práci diskutované s ohľadom na ich limity a implikácie pre ďalší výskum.
Abstract:
Abstract The thesis deals with gender differences in sources of well-being, focusing on two currently the most significant concepts, subjective well-being (SWB) and psychological well- being (PWB). Attention is paid to the personality correlates of both concepts - personality traits, identity-styles, self-esteem, personal values and coping strategies. In the empirical part we explored the relationships of the studied phenomena on university student sample. The correlations of SWB and personality sources have been found to be weaker than those of the PWB concept, yet both concepts show similar trends in measurements. As expected, women have achieved a higher level of well-being in both concepts. However, the results of examining gender differences have shown, in several cases, a more significant relationship between personal sources of PWB among men. In this case, significantly stronger positive correlation between PWB and extraversion, self-esteem, active coping has been confirmed, likewise significantly stronger negative correlation between PWB and conformity and higher order value, conservation. The results are discussed considering their limits and implications for further research.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Marek Škuci 6.41 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Marek Škuci 4.43 MB
Download Abstract in czech Mgr. Marek Škuci 81 kB
Download Abstract in english Mgr. Marek Škuci 77 kB
Download Supervisor's review prof. PhDr. Marek Blatný, CSc. 106 kB
Download Opponent's review PhDr. Iva Štětovská, Ph.D. 361 kB
Download Defence's report prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. 152 kB