velikost textu

Genderové rozdiely v zdrojoch osobnej pohody

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Genderové rozdiely v zdrojoch osobnej pohody
Název v češtině:
Genderové rozdíly ve zdrojích osobní pohody
Název v angličtině:
Gender differences in sources of well being
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Marek Škuci
Vedoucí:
prof. PhDr. Marek Blatný, CSc.
Oponent:
PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
Id práce:
199380
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (M7701)
Obor studia:
Psychologie (PS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
osobná pohoda|genderové rozdiely|osobnosť
Klíčová slova v angličtině:
well-being|gender differences|personality
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práca sa zaoberá genderovými rozdielmi v zdrojoch osobnej pohody, pričom sa zameriava na dva v súčasnosti najvýznamnejšie koncepty, subjektívnu osobnú pohodu (SWB) a psychologickú osobnú pohodu (PWB). Pozornosť je venovaná osobnostným korelátom oboch konceptov - osobnostným rysom, štýlom utvárania identity, sebahodnoteniu, osobným hodnotám a copingovým stratégiám. V empirickej časti boli explorované vzájomné vzťahy skúmaných fenoménov na vzorke vysokoškolských študentov. U SWB boli nájdené vzťahy s osobnostnými zdrojmi slabšie, než u konceptu PWB, oba koncepty však v meraniach vykazovali podobné tendencie. Ženy dosiahli podľa očakávania vyššiu úroveň osobnej pohody v oboch konceptoch. Výsledky skúmania genderových rozdielov však preukázali vo viacerých prípadoch významnejší vzťah osobnostných zdrojov PWB u mužov. V tomto prípade boli u mužov potvrdené u konceptu PWB signifikantne silnejšie pozitívne vzťahy s extraverziou, sebahodnotením a aktívnym copingom a rovnako, signifikantne silnejší negatívny vzťah s konformitou a hodnotou vyššieho rádu, konzerváciou. Výsledky sú v práci diskutované s ohľadom na ich limity a implikácie pre ďalší výskum.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with gender differences in sources of well-being, focusing on two currently the most significant concepts, subjective well-being (SWB) and psychological well- being (PWB). Attention is paid to the personality correlates of both concepts - personality traits, identity-styles, self-esteem, personal values and coping strategies. In the empirical part we explored the relationships of the studied phenomena on university student sample. The correlations of SWB and personality sources have been found to be weaker than those of the PWB concept, yet both concepts show similar trends in measurements. As expected, women have achieved a higher level of well-being in both concepts. However, the results of examining gender differences have shown, in several cases, a more significant relationship between personal sources of PWB among men. In this case, significantly stronger positive correlation between PWB and extraversion, self-esteem, active coping has been confirmed, likewise significantly stronger negative correlation between PWB and conformity and higher order value, conservation. The results are discussed considering their limits and implications for further research.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marek Škuci 6.41 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Marek Škuci 4.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marek Škuci 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marek Škuci 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Marek Blatný, CSc. 106 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Iva Štětovská, Ph.D. 361 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. 152 kB