velikost textu

Pracovní smlouva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pracovní smlouva
Název v angličtině:
The employment contract
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Vít Škraňka
Vedoucí:
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Roman Lang, Ph.D.
Id práce:
199373
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pracovní právo, Pracovní smlouva, Pracovní poměr
Klíčová slova v angličtině:
Labour law, Employment contract, Employment relationship
Abstrakt:
Pracovní smlouva Abstrakt Tématem této práce je pracovní smlouva. Cílem této práce je zhodnotit platnou právní úpravu tohoto smluvního typu a všech s ním souvisejících ustanovení, zejména související ustanovení zákoníku práce, pomocí odborné literatury a zkoumáním souvisejících soudních rozhodnutí a poté případně navrhnout, jaké změny právní úpravy by mohly být implementovány zákonodárcem. První část této práce je úvod do tématu, jehož cílem je zejména vysvětlit, proč jsem si zvolil toto téma, jaký bude obsah této práce, jaký bude její cíl a jaké metody budou použity pro dosažení tohoto cíle. Druhá část práce se zabývá pojmem pracovního práva, jeho postavením v systému práva a zejména zásadami tohoto odvětví, neboť ty ovlivňují to, jak je přijímána celá právní úprava tohoto odvětví. Třetí část práce je věnována institutu pracovního poměru, jakožto institutu s pracovní smlouvou nezbytně souvisejícímu, postupu před jeho založením, způsobům jeho založení, obsahu tohoto institutu a jeho vztahu k pracovní smlouvě. Čtvrtá část práce se zabývá samotnou pracovní smlouvou. V této části je rozebráno předsmluvní jednání, požadavek na formu pracovní smlouvy, obsah pracovní smlouvy požadovaný zákonem, jakožto i obsah pracovní smlouvy, jež se obvykle ve smluvním typu objevuje v praxi po dohodě stran, subjekty pracovní smlouvy a jejich povinnosti, dobu, na kterou je pracovní smlouva uzavřena a dále její změny a skončení pracovního poměru. Zároveň je v této části hodnocena platná právní úprava a také to, jak je přijímána v souladu se zásadami pracovního práva. Pátá část této práce je závěr, ve kterém shrnuji dosažené poznatky a to, jakým způsobem jsem k nim dospěl. Dále shrnuji i zhodnocení platné právní úpravy z mého pohledu a návrhy, které by mohly být dle mého názoru zákonodárcem implementovány poté, co jsem ustanovení rozebral v porovnání s praxí a v porovnání s tím, jak se pracovní právo vyvíjí. Klíčová slova: Pracovní právo, pracovní smlouva, pracovní poměr
Abstract v angličtině:
The employment contract Abstract This thesis is dedicated to the employment contract. The main target of this thesis is to evaluate the law regulation of this contractual type and all the coherent regulation, with particular emphasis on the labor codex, with use of specialized literature and conclusions of judicial decisions and eventually to propose what regulation could be implemented by the law maker. The first part of this thesis is the entry to the theme of this thesis and its main target is to explain why I chose this theme, what will be the content of this thesis, what will be its aim and what methods will be used. The second part of this thesis is dedicated to the term of the labor law, its position in the overall system of law and mainly to its principles as they influence the way that the whole labor law regulation is made. The third part of this thesis is dedicated to the term of the employment relationship as to an institute that is indivisible from the employment contract, to the process before it is based between the parties, to the ways of its creation, the content of the institute and its relation to the employment contract. The fourth part of this thesis is dedicated to the employment contract itself. The part describes the process before the contract is concluded, the form of the contract, the content of the contract demanded by the law as well as the content of the contract often made by the parties, the contracting parties and their liability, the period of time for which the contract is concluded and the ways to alter the contract and to terminate it. The fourth part as well evaluates the law regulation and how it is implemented following the principles of the labor law. The fifth part of this thesis is the conclusion in which I give a summary on my findings and how I reached them. I also give a summary on my evaluation of the law regulation de lege ferenda and I propose what regulation could be possibly implemented by the law maker after I compared the law regulation with reality and with the way labor law is evolving. Klíčová slova: labor law, employment contract, employment relationship
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Vít Škraňka 1.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Vít Škraňka 191 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Vít Škraňka 187 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 175 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Roman Lang, Ph.D. 303 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 152 kB