velikost textu

Politická kultura a volební chování studentů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Politická kultura a volební chování studentů
Název v angličtině:
Political culture and voting behaviour of students
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Adam Dvořák
Vedoucí:
Mgr. Martin Štefek
Oponent:
Zora Hesová, M.A.
Id práce:
199365
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav politologie (21-UPOL)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie (PO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Politická kultura|Volební chování|studenti
Klíčová slova v angličtině:
Political Culture|Voting behaviour|Students
Abstrakt:
Politická kultura a volební chování studentů Abstrakt V této bakalářské práci je předmětem empirického výzkumu analyzovat vztah politické kultury a volebního chování studentů českých vysokých škol. Pojem politická kultura znamená politické postoje a orientace jednotlivců k politice a politickému systému. Politická kultura se projevuje při participaci nebo v politické kompetenci občanů. Cílem výzkumu je zjistit vlivy sociodemografických charakteristik na politické postoje českých studentů vysokých škol. Dále se zjišťuje vztah politických postojů a volebního chování respondentů. Empirická část je založena na vyhodnocení kvantitativního dotazníkového šetření, které probíhá sběrem dat pomocí sociálních sítí. Metoda vyhodnocení dotazníků spočívá v deskripci četností konkrétních politických postojů a určování vztahů s ostatními hodnotami. Klíčová slova: Politická kultura, volební chování, studenti
Abstract v angličtině:
Political Culture and Voting Behaviour of Students Abstract In this bachelor thesis, the subject of empirical research is to analyze the relationship of political culture and electoral behavior of students of Czech students. The term political culture means political attitudes and the orientation of individuals towards politics and the political system. Political culture manifests itself in participation or in the political competence of citizens. The aim of the research is to determine the effects of sociodemographic characteristics on the political attitudes of Czech university students. Furthermore, the aim of this project is to find out the character of relationship of political attitudes and the electoral behavior of respondents. The empirical part is based on the evaluation of the quantitative questionnaire survey, which is carried out by collecting data through social networks. The method of evaluating the questionnaires is to describe the frequencies of specific political attitudes and to determine relationships with other values. Keywords: political culture, voting behaviour, students
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adam Dvořák 3.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adam Dvořák 76 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adam Dvořák 24 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Štefek 290 kB
Stáhnout Posudek oponenta Zora Hesová, M.A. 145 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB