velikost textu

Záchranné stanice pro handicapované živočichy a jejich využití ve výuce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Záchranné stanice pro handicapované živočichy a jejich využití ve výuce
Název v angličtině:
Animal Rescue Centers and Their Use in the School Education
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Johana Kremrová
Vedoucí:
prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
Oponent:
Ing. Jan Andreska, Ph.D.
Id práce:
199362
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Dějepis se zaměřením na vzdělávání (B BI-D)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Handicapovaná zvířata, záchranné stanice, divoká zvířata
Klíčová slova v angličtině:
Handicapped animal, wild animal, rescue station
Abstrakt:
ABSTRAKT: Cílem bakalářské práce (Záchranné stanice pro handicapované živočichy a jejich využití ve výuce) bylo zjistit, jak fungují záchranné stanice, které zákony tato zařízení upravují, jaká zvířata jsou nejčastěji postižena, jak dlouho zde musí průměrně zůstat nebo jaká je úspěšnost navrácení do volné přírody. Tato práce se věnuje hlavně českým záchranným stanicím, informace o nich byly zjištěny přes dotazníky s otázkami na jejich fungování, jejich pacienty i pracovníky Tento dotazník byl rozeslán jednotlivým stanicím a jejich výsledky se analyzovaly. Část dotazů je také zaměřena na pedagogickou stránku záchranných stanic, např. jestli tyto zařízení školy navštěvují nebo jestli zaměstnanci stanic pořádají besedy ve školách. Bylo zjištěno, že většina záchranných stanic se věnuje ekologické výchově a snaží se o osvětu veřejnosti, která je velice důležitá, jelikož mnoho zvířat, která se dostanou do záchranných stanic jsou mláďata, která jsou zbytečně odebrána rodičům a poté musí vyrůstat v záchranných stanicích. Mnoho trvale handicapovaných zvířat musí zůstat v těchto zařízeních trvale, ty často pomáhají veřejnosti v rámci osvěty.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: The aim of this bachelor thesis (Rescue Stations for Handicapped Animals) was to find out how the rescue stations work, which laws regulate these institutions, what animals are most affected, how long they have to stay there on average or what is the success of returning to the wild nature. This work is mainly devoted to Czech rescue stations. Information about them has been found through questionnaires sent to these institutions with questions about their functioning, their patients, financing and employees. This questionnaire was sent to individual stations and their results were analyzed. A part of the analyses is also focused on the pedagogical side of the rescue stations, e.g. whether these facilities are attended by schools or if the staff of the stations is organizing discussions at schools. It has been found that most rescue stations are dedicated to environmental education and are trying to educate the public. That is very important, as many animals that get to rescue stations are very young animals that are unnecessarily removed from their parents. The result is, that need to grow up in rescue stations. Many permanently disabled animals must remain in these facilities, often helping the public in the context of education.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Johana Kremrová 1.3 MB
Stáhnout Příloha k práci Johana Kremrová 223 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Johana Kremrová 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Johana Kremrová 59 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. 112 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jan Andreska, Ph.D. 140 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. 153 kB