velikost textu

Rodič jako zprostředkovatel obrázkových knih (wimmelbuch)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rodič jako zprostředkovatel obrázkových knih (wimmelbuch)
Název v angličtině:
Parent as a guide of pre-school children in reading of wimmelbuch
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Martina Soukupová
Vedoucí:
PhDr. Veronika Laufková
Oponent:
PhDr. Karel Starý, Ph.D.
Id práce:
199358
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Pedagogika předškolního věku (N PPP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
obrázková kniha, wimmelbuch, S. Bernerová – Obrázkové příběhy, dospělý jako zprostředkovatel textu, čtenářské rituály
Klíčová slova v angličtině:
picture book, wimmelbuch, S. Berner - Picture stories, adult as text mediator, reading rituals
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zaměřuje na roli dospělého – rodiče při prohlížení a „čtení“ série obrázkových beztextových knih (tzv. wimmelbuch) S. Bernerové – Zima, Jaro, Léto, Podzim, Noc. Cílem práce je popsat, k jakým interakcím dochází mezi rodičem a dítětem ve věku od dvou do tří let při „četbě“ obrázkových knih, tzv. wimmelbuch. Teoretická část práce se věnuje tématům rozvoje čtenářské pregramotnosti (především u dvouletých a tříletých dětí), obrázkovým knihám, knihám typu wimmelbuch, dospělému jako zprostředkovateli dětské knihy, práci s ilustracemi a čtenářským rituálům. Součástí empirické části je kvantitativní a kvalitativní výzkum. Kvantitativní část výzkumu je postavena na datech z online dotazníku pro rodiče předškolních dětí. V rámci dlouhodobého kvalitativního výzkumu je sledována a popsána interakce mezi rodičem a dítětem ve věku od dvou do tří let ve čtyřech vybraných rodinách při práci s knihami typu wimmelbuch autorky Susanne Bernerové. Výsledkem dotazníku je zjištění, že více než polovina dotázaných rodičů vlastní některou z knih typu wimmelbuch S. Bernerové a většina z nich si myslí, že tyto knihy rozvíjí čtenářskou pregramotnost dětí. Prohlížení/čtení probíhá nejčastěji v rámci večerního rituálu s tím, že rodiče své role přizpůsobují aktuální situaci při práci s knihou. Zmíněné knihy se dostávají do povědomí široké veřejnosti. V kvalitativní části se potvrdilo, jak nenahraditelný je společně strávený čas rodiče s dítětem. Potvrdil se význam existence čtenářských rituálů a důležitost aktivní participace zprostředkovatele, který s dítětem interaguje a poskytuje mu dostatek pochvaly a povzbuzení při prohlížení a čtení knih. Rodič musí být schopen s dítětem adekvátně komunikovat, poskytovat mu dostatek prostoru pro vyjadřování a přizpůsobovat se jeho aktuálním potřebám, úrovni dítěte. Zároveň se ukázalo, že rodiče nedokáží plně využít potenciál, který knihy nabízí, jako je doprovodný text na zadní obálce knihy či návaznosti napříč knihami této výjimečné série obrázkových knih typu wimmelbuch.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis focuses on the role of an adult-parents in the viewing and reading of a series of picture-free text books (so-called wimmelbuch) by S. Bernerová * Winter, Spring, Summer, Autumn, Night. The aim of the thesis is to describe what interactions occur between a parent and a child between two and three years of age when reading "picture books", so-called wimmelbuch. The theoretical part of the thesis deals with the topics of reading literacy development (especially for two-year and three-year-olds), pictorial books, books of the type wimmelbuch, adult as a children's book mediator, illustrations and reading rituals. The empirical part includes quantitative and qualitative research. The quantitative part of the research is based on data from an online questionnaire for parents of preschool children. In the framework of long-term qualitative research, the interaction between parent and child between two and three years of age in four selected families is monitored and described, while working with books of the type wimmelbuch by Susanne Berner. The result of the questionnaire is that more than half of the parents interviewed have some of books of the type wimmelbuch by S. Berner, and most of them think that these books are developing children's reading literacy. Most often, viewing/reading takes place within the evening ritual, with the parent's role adapting to the current situation when working with the book. The aforementioned books come to the attention of the general public. The qualitative part confirmed how irreplaceable is the time spent together with the child. The importance of the existence of reading rituals and the importance of the active participation of the mediator who interacts with the child and provides him with sufficient praise and encouragement when viewing and reading books have been confirmed. The parent must be able to communicate adequately with the child, provide him with sufficient space for expression and adapt to his current needs, the level of the child. At the same time, it turned out that parents could not fully exploit the potential of the books, such as the back cover of the book or the cross-book continuity of this exceptional series of wimmelbuch picture books.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Soukupová 1.54 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Martina Soukupová 930 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Soukupová 112 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Soukupová 124 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Veronika Laufková 414 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Karel Starý, Ph.D. 475 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 154 kB