velikost textu

Problematika imigrace v programech ČSSD a ODS

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika imigrace v programech ČSSD a ODS
Název v angličtině:
The problem of immigration in the programs of the ČSSD and ODS
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Vladislav Halaj
Vedoucí:
PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jakub Stauber
Id práce:
199357
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a (F)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nelegální migrace, migrant, uprchlík, cizinec, politické strany, xenofobie, národnostní menšina
Klíčová slova v angličtině:
illegal, migration, migrant, refugee, alien, political parties, xenophobia, national minority
Abstrakt:
UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut politologických studií Vladislav Halaj Problematika imigrace v programech ČSSD a ODS Abstrakt práce v českém jazyce Praha 2017 Abstrakt Tato bakalářská práce má za cíl se věnovat problematice imigrace v kontextu dvou ideově odlišných politických stran, které mají v Parlamentu České republiky stálé zastoupení již od roku 1993, tj. ČSSD a ODS. Analýza bude zkoumat období od roku 2012, kdy v programech ani mediích nebyl tomuto tématu přikládán větší význam a celý výzkum bude veden až do roku 2016. Celá problematika bude studována optikou obou mainstreamových stran. Důraz bude kladen na zjišťování toho, jak se strany k tématu imigrace stavěly v průběhu daného časového úseku a zda se snažily o využití protiimigračních nálad tím, že do svých programů zařazovaly body, týkající se odporu k imigraci. Budu zkoumat, jakým způsobem se migrační politika obou stran vyvíjela v průběhu celého období, a jaký vliv na ni měly teroristické útoky, které jsou s migrační krizí spojované. Politické strany patří k jednomu z nejdůležitějších aktérů politického procesu, proto si budu všímat i toho, jakou důležitost těmto tématům strany přikládaly a do jaké míry se díky němu snažily získat publicitu. Výsledkem práce by měl být ucelený pohled na migrační politiku zmiňovaných politických stran a její vývoj v průběhu doby. Politické strany patří k jednomu z nejdůležitějších aktérů politického procesu, proto si budu všímat i toho, jakou důležitost těmto tématům strany přikládaly a do jaké míry se díky němu snažily získat publicitu. Výsledkem práce by měl být ucelený pohled na migrační politiku zmiňovaných politických stran a její vývoj v průběhu doby.
Abstract v angličtině:
UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut politologických studií Vladislav Halaj Problematika imigrace v programech ČSSD a ODS Abstrakt práce v anglickém jazyce Praha 2017 Abstract The aim of this bachelor thesis is to examine problematics of immigration in context of two ideologically different political parties which have had permanent representation in the Parliament of Czech Republic since 1993 – ČSSD and ODS. The analysis starts with the year 2012 when neither media nor political agendas did assign any importance to this topic. The whole examination will end with year 2016. An issue will be considered through views of both mainstream parties: how they approach topic in bounded time interval and if they tried to exploit anti-immigration moods in society by embracing dislike of immigration in their schemes. Besides, in my thesis I will be dealing with how both parties are approaching problem of immigration, what solutions are offering and how big portion of their agenda this issue takes. I will examine ways questions about migration evolved during the whole period and how terrorist attacks affected these changes in connection with the migration crisis. In view of the fact that politician parties belongs to one of the major players in political process, my thesis will investigate how big importance was attributed to this subject by both ODS and ČSSD. The outcome of this thesis should be comprehensive view on migration policy of both examined political parties and its development over a period of time.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Vladislav Halaj 1.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Vladislav Halaj 609 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Vladislav Halaj 615 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D. 576 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Stauber 64 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr Jan Kofroň, Ph.D. 152 kB