velikost textu

Nebojte se! Téma strachu v synoptických evangeliích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nebojte se! Téma strachu v synoptických evangeliích
Název v angličtině:
Do not be afraid! The Topic of Fear in the Synoptic Gospels
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Ing. Bc. Pavel Samec
Vedoucí:
doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.
Oponent:
Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.
Id práce:
199352
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Program studia:
Teologie (N6141)
Obor studia:
Teologické nauky (NMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ježíš, učedník, víra, odvaha, zázrak, život, smrt, bázeň, strach, úzkost, hrůza
Klíčová slova v angličtině:
Jesus, disciple, faith, courage, miracle, life, death, awe, fear, anxiety, dread
Abstrakt:
UNIVERZITA KARLOVA KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra biblických věd Pavel Samec Nebojte se! Téma strachu v synoptických evangeliích Diplomová práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Mireia Ryšková, Dr. theol. Praha 2019 Anotace Diplomová práce pojednává o tématu strachu v synoptických evangeliích. Strach je fenomén, který se dotýká každého člověka a je předmětem zájmu řady vědeckých disciplín. V této práci je pozornost zaměřena na strach jako emoci. Vychází se z evangelijních úryvků, jejichž výběr je zúžen na ty, v kterých je obsažena výzva k překonání strachu. Tematicky jsou perikopy rozděleny podle situací a důsledků, které strach vyvolávají: strach z budoucnosti, z lidí a z obtížnosti úkolů, dále strach při zázračných zjeveních, strach ze smrti a z apokalyptických hrůz. Posledním tématem jsou obecné výzvy k překonání strachu. Reakce aktérů biblických příběhů jsou rozličné a mohou být nahlíženy jako modelové postoje inspirující člověka dnešní doby. V úvodu práce je téma strachu stručně charakterizováno pohledem psychologie, filozofie a teologie. Těžištěm práce jsou exegeze vybraných perikop tematicky seřazených do sedmi kapitol zakončené krátkými rekapitulacemi hlavních myšlenek. Po závěrečném zobecňujícím pohledu je u některých témat naznačen spirituální přesah do duchovního života. 2
Abstract v angličtině:
UNIVERZITA KARLOVA KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra biblických věd Pavel Samec Nebojte se! Téma strachu v synoptických evangeliích Diplomová práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Mireia Ryšková, Dr. theol. Praha 2019 Abstract The thesis deals with the topic of the fear in synoptic gospels. Fear is a phenomenon that affects every person and is subject of interest to several scientific disciplines. This thesis is focusing on fear as an emotion. The selection of gospel excerpts is narrowed to those containing call to overcome fear. The pericopes are categorized according to situations causing fear: fear of the future, fear of people, fear of tasks’ difficulty, fear during miraculous apparitions, fear of death, and fear of apocalyptic dreads. The last topic of the thesis are general calls to overcome fear. The reactions of the biblical personalities are diverse and can be viewed as model attitudes inspiring modern society. In the introduction, the topic of fear is briefly characterized in perspective of psychology, philosophy and theology. The focus of the thesis is the exegesis of selected pericopes, thematically sorted into seven chapters ending with short recapitulations of the main ideas. After the generalizing conclusion, an overlap into spiritual life is suggested. 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Bc. Pavel Samec 1.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Bc. Pavel Samec 375 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Bc. Pavel Samec 375 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. 271 kB
Stáhnout Posudek oponenta Angelo Scarano, Th.D., S.S.L. 169 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. 153 kB