velikost textu

Fyzioterapie pacientů s bolestmi beder viscerovertebrální etiologie.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fyzioterapie pacientů s bolestmi beder viscerovertebrální etiologie.
Název v angličtině:
Physiotherapy of patients with low back pain of viscerovertebral etiology.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Petra Sklepníková
Vedoucí:
PhDr. Jitka Čemusová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Helena Vomáčková
Konzultant:
PhDr. Eva Tlapáková, CSc.
Id práce:
199351
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fyzioterapie, bolesti dolní části zad, viscerosomatické vztahy, jóga, tradiční čínská medicína
Klíčová slova v angličtině:
physiotherapy, low back pain, viscerosomatic relations, yoga, Traditional Chinese medicine
Abstrakt:
Abstrakt Název: Fyzioterapie pacientů s bolestmi beder viscerovertebrální etiologie Cíle: Cílem práce je ověřit význam zařazení postupů komplexního terapeutického přístupu dle východních technik ke klasické fyzioterapii a zjistit, zda lze těmito východními technikami přispět k obohacení standartní fyzioterapie. Dalším cílem je sestavit vhodná režimová opatření dle TČM a Ajurvédy, vytvořit jógovou sestavu vhodnou pro pacienty, kteří mají dysfunkce v oblasti ledvin a močového měchýře dle TČM a jejichž hlavním společným příznakem je nespecifická chronická bolest v bederní krajině. Práce se opírá o porovnání čtyřtýdenního programu fyzioterapie dle indikace lékaře a programu fyzioterapie obohacené o sestavená režimová opatření a jógové cvičení u vybraných probandů. Metody: Tato diplomová práce má charakter experimentálního kvalitativního pilotního výzkumu. Teoretická část práce byla zpracována na základě informací z knižních i elektronických zdrojů v českém a anglickém jazyce formou rešerše. Pro praktickou část byly použity dvě skupiny probandů – experimentální a kontrolní skupina. V každé skupině bylo 6 probandů. Byl porovnáván efekt čtyřtýdenní terapie, která probíhala 2x týdně v délce 60 minut. Kontrolní skupina absolvovala fyzioterapii dle indikace lékaře. Experimentální skupina absolvovala fyzioterapii dle indikace lékaře obohacenou o jógová cvičení a režimová opatření dle TČM a Ajurvédy a byli požádáni o každodenní domácí cvičení jógové sestavy. Efekt terapie byl hodnocen pomocí dotazníku kvality života v souvislosti se zdravím (HRQoL) Short-form-36, dále pomocí hodnocení intenzity bolesti na škále VAS, hodnocením počtu odpovědí v anamnestickém dotazníku a ve formuláři kineziologického rozboru, které byly řešitelem sestaveny pro účel této práce. Výsledky: Statistická analýza dat byla provedena pomocí neparametrického Mann- Whitney U testu. Čtyřtýdenní program fyzioterapie obohacené o jógové cvičení a režimová opatření dle TČM má statisticky významný vliv kvalitu života v souvislosti se zdravím (HRQoL), přítomnost symptomů a četnost reflexních změn u pacientů s bolestí beder viscerovertebrální etiologie. Klíčová slova: fyzioterapie, bolesti dolní části zad, viscerosomatické vztahy, jóga, tradiční čínská medicína
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Physiotherapy of patients with low back pain of viscerovertebral etiology. Objectives: The objective of this study is to verify the significance of inclusion of procedures of a comprehensive therapeutic approach according to Eastern techniques to classical physiotherapy and to find out whether these Eastern techniques can contribute to the enrichment of standard physiotherapy. Another goal is to develop appropriate regimen measures according to TCM and Ayurveda, to create a yoga regimen suitable for patients who have renal and bladder dysfunction according to TCM and whose main common symptom is chronic non-specific low back pain. The study is based upon a comparison of a four-week physiotherapy program according to the physician's indication and a physiotherapy program enriched with compiled regimen measures and yoga exercises in selected probands. Methods: This diploma thesis is an experimental qualitative pilot study. The theoretical part of the thesis was elaborated on the basis of information from book and electronic sources in the Czech and English language in the form of a research. For the practical part two groups of probands were used – experimental and control group. There were 6 probands in each group. The effect of the four-week therapy, which took place twice a week for 60 minutes, was compared. The control group received physiotherapy as indicated by the physician. The experimental group underwent physiotherapy as indicated by a doctor enriched with yoga exercises and regime measures according to TCM and Ayurveda and were asked to perfom the yoga excersises daily at home. The effect of the therapy was evaluated using the Short-form-36 Health-related Quality of Life Questionnaire (HRQoL), the VAS scale of pain intensity, the number of responses in the anamnestic questionnaire and the kinesiological analysis form wich were compiled by the author. Results: Statistical analysis of the data was performed using a non-parametric Mann- Whitney U test. A four-week physiotherapy program enriched with Yoga exercise and regime measures according to TCM has statistical effects on health-related life (HRQoL), the presence of symptoms, and the frequency of reflex changes in patients with low back pain of viscerovertebral etiology. Keywords: physiotherapy, low back pain, viscerosomatic relations, yoga, Traditional Chinese medicine
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Sklepníková 3.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Sklepníková 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Sklepníková 97 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jitka Čemusová, Ph.D. 195 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Helena Vomáčková 596 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 154 kB