velikost textu

Fyzioterapie dětí školního věku s plicním onemocněním.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fyzioterapie dětí školního věku s plicním onemocněním.
Název v angličtině:
Physiotherapy of children with lung diseases.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Karolína Švrčková
Vedoucí:
PhDr. Jitka Čemusová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Irena Novotná
Id práce:
199350
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
astma bronchiale, fyzioterapie, jóga, viscerovertebrální projevy
Klíčová slova v angličtině:
asthma bronchiale, physiotherapy, viscerovertebral manifestations, yoga
Abstrakt:
Abstrakt Autor: Bc. Karolína Švrčková Název: Fyzioterapie u dětí školního věku s onemocněním plic Cíl: Cílem diplomové práce je sestavit cílený terapeutický program pro děti školního věku s diagnózou astma bronchiale a zhodnotit změnu vyšetřovaných parametrů (hodnotu FEV1, dušnost, svalové dysbalance, klidovou dechovou vlnu, brániční test, pětiminutový zátěžový běhací test se zaměřením na projev po zátěžové dušnosti, viscerovertebrální projevy) po čtyřtýdenním pohybu u dvou skupin (jedna zaměřená na respirační fyzioterapii, druhá zaměřená na respirační fyzioterapii obohacenou jógovým cvičením) s diagnózou astma bronchiale. Metody: Tato práce má charakter pilotní experimentální studie. Byly vytvořeny dvě skupiny probandů (testovací a kontrolní, každá po osmi probandech). Testovací skupina podstoupila respirační fyzioterapii a jógové cvičení cíleně sestavené pro diagnózu astma bronchiale. Kontrolní skupina podstoupila pouze respirační fyzioterapii. Obě skupiny prodělávaly intervenci v délce čtyř týdnů. U obou skupin bylo vyšetřováno před a po intervencích parametr FEV1 a Vyšetřovací protokol se zaměřením na – viscerovertebrální projevy, svalové dysbalance, klidovou dechovou vlnu, zátěžový pětiminutový běhací test (se zaměřením na jakýkoliv projev dušnosti, který by ukončil test, či následně po testu) a projevy dušnosti (počet dušností za dva předešlé týdny, které byly léčeny akutními léčivy). Výsledky: Statistické zpracovávání výsledků bylo upraveno pro menší počet probandů. Výsledky byly zpracovávány statisticky (hodnota FEV1, Chapmanovy body a Headovy zóny), ale i graficky pomocí tabulek a grafů (svalové dysbalance, klidová dechová vlna, brániční test, četnost dušností, pětiminutový běhací test). Statisticky signifikantní výsledky vyšly u hodnot Chapmanových bodů (p– value 0, 002) a Headových zón (p– value 0, 001) ve prospěch testovací skupiny. Další sledované parametry (četnost dušností, klidová dechová vlna, brániční test, pětiminutový běhací test) vyšly také lépe ve prospěch testovací skupiny. Spirometrické vyšetření zaměřené na hodnotu FEV1 neprokázalo žádné signifikantní výsledky u žádné ze skupin. Klíčová slova: astma bronchiale, fyzioterapie, jóga, viscerovertebrální projevy
Abstract v angličtině:
Abstract Author: Bc. Karolína Švrčková Title: Physiotherapy of children with lung disease Objectives: The aim of this thesis is to create a targeted therapeutic program for school- age children diagnosed with bronchial asthma and to evaluate the change of the examined parameters (FEV1, dyspnoea, muscle imbalance, resting breathing wave, diaphragm test, five-minute running test with a focus on post-exercise dyspnoea, viscerovertebral manifestations) after four weeks of movement in two groups (one focused on respiratory physiotherapy, the other on respiratory physiotherapy enriched with yoga exercise), both diagnosed with bronchial asthma. Methods: This work is a pilot experimental study. Two groups of probands (test and control, each with eight probands) were created. The test group underwent respiratory physiotherapy and yoga exercise specifically designed for diagnosis bronchial asthma. The control group underwent only respiratory physiotherapy. Both groups had an intervention of four weeks. In both groups, FEV1 and Investigation Protocol – focusing on viscerovertebral manifestations, muscle imbalance, resting respiratory wave, five- minute running test (focusing on any manifestation of dyspnoea that would end the test, or after the test dyspnoea) and manifestations of dyspnoea (dyspnea in two previous weeks treated with acute drugs) – were examined before and after interventions. Results: The statistical processing of results was adjusted for a smaller number of probands. The results were processed statistically (FEV1, Chapman points and Head zones), but also graphically using tables and graphs (muscle imbalances, resting breathing wave, diaphragm test, dyspnoea rate, five-minute running test). Statistically significant results were obtained for Chapman points (p– value 0, 002) and Head zones (p– value 0, 001) with the benefit for the test group. Other parameters (dyspnea frequency, resting breathing wave, diaphragm test, five-minute running test) were also better in the test group. Spirometry focused on FEV1 showed no significant results in any of the groups. Keywords: asthma bronchiale, physiotherapy, viscerovertebral manifestations, yoga
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karolína Švrčková 4.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karolína Švrčková 97 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karolína Švrčková 95 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jitka Čemusová, Ph.D. 241 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Irena Novotná 245 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 153 kB