velikost textu

Ovlivnění zatížení nohy barefootovým typem obuvi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ovlivnění zatížení nohy barefootovým typem obuvi
Název v angličtině:
Effect of Barefoot shoes on the footprint loading
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Zuzana Vacková
Vedoucí:
Ing. František Lopot, Ph.D.
Oponent:
Petr Kubový
Id práce:
199340
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Anatomie a biomechanika (51-500100)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
bosá chůze, barefootová obuv, dynamika chůze
Klíčová slova v angličtině:
barefoot walking, barefoot shoes, dynamics of walking
Abstrakt:
Abstrakt Autor: Bc. Zuzana Vacková Název: Ovlivnění zatížení nohy barefootovým typem obuvi Cíl: Cílem této práce je zhodnotit, zda barefootová obuv ovlivní velikost vertikální složky kontaktní síly během chůze po hladkém neabrazivním povrchu při běžných okolních podmínkách. Dále zmapovat, jakými parametry lze monitorovat míru shody chování chodidla v průběhu stojné fáze kroku naboso a v barefootové obuvi. Metody: Studie se zúčastnilo 7 probandů (4 ženy, 3 muži) ve věku od 23 do 25 let. Byly měřeny dynamické parametry chůze - kontaktní (reakční) síly od podložky, které byly získávány pomocí silových desek značky Kistler v laboratoři extrémních zátěží na FTVS UK. Probandi po seznámení s průběhem experimentu chodili opakovaně přes silové desky subjektivně pohodlnou rychlostí. První měření probíhalo při chůzi v barefootovém typu obuvi. Druhé měření probíhalo při chůzi naboso. Měření bylo jednorázové. Získaná data byla následně z programu BioWare® exportována do programu MS Excel. Finální zpracování dat probíhalo v programu MatLab, kde byly vytvořeny potřebné grafy reakčních sil a jejich vyhodnocení. Výsledky: Při měření byly zaznamenávány všechny kontaktní síly a jejich výslednice a souřadnice CoP. Pro konečné vyhodnocení byla použita pouze vertikální složka kontaktní síly. Po porovnání dat bylo zjištěno, že velikost vertikální složky síly je prakticky shodná při porovnání během chůze naboso a při chůzi v barefootové obuvi. Lze tedy říci, že barefootová obuv téměř neovlivňuje zatížení chodidla v porovnání s chůzí naboso. Klíčová slova: bosá chůze, barefootová obuv, dynamika chůze
Abstract v angličtině:
Abstract Author: Bc. Zuzana Vacková Title: Effect of Barefoot shoes on the footprint loading Objectives: The aim of this experiment is to evaluate if barefoot shoes affect the size of vertical component of contact force during walking on a smooth non- abrasive surface during normal conditions. Furthermore to find out which parameters can be used to monitor the degree of convergence foot behaviour during the stance phase of gait cycle with the barefoot and barefoot shoes. Methods: Seven probands (4 women, 3 men) aged 23 to 25 years participated at the study. The dynamic gait parameters (reaction forces from the pad) were measured using Kistler force plates in the extreme load laboratory at FTVS UK. Probands after introduction to the experiment went repeatedly over the power plate subjectively comfortable speed. The first measurement were done while walking in the barefoot type of shoes. The second measurement was barefoot walking. It was a one-time measurement. The obtained data were exported from BioWare® program into MS Excel. The final data processing was carried out in the MatLab program, where the necessary graphs of reaction forces and their evaluation were created. Results: All contact forces and their resultant and CoP coordinates were recorded during measurements. Only the vertical contact force component was used for the final evaluation. After comparing the data, it was found out that the magnitude of the vertical force component is basically same when compare barefoot and barefoot shoes walking. So it can be said that barefoot shoes almost does not affect the load foot in comparison with barefoot walking. Keywords: barefoot walking, barefoot shoes, dynamics of walking
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Vacková 3.54 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Zuzana Vacková 827 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Vacková 360 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Vacková 446 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. František Lopot, Ph.D. 389 kB
Stáhnout Posudek oponenta Petr Kubový 395 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 153 kB