velikost textu

Sémiotika designu: Produktový design jako selektivní proces materializace Případová studie: Designéři jako tvůrci materializovaných představ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sémiotika designu: Produktový design jako selektivní proces materializace Případová studie: Designéři jako tvůrci materializovaných představ
Název v angličtině:
Design Semiotics: Product design as a selective process of materialization Case study: Designers as the creators of materialized representations
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Zuzana Dostálová
Vedoucí:
Mgr. Irena Řehořová
Oponent:
Mgr. Ondřej Váša
Id práce:
199329
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra elektronické kultury a sémiotiky (24-KEKS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Elektronická kultura a sémiotika (EKS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sociální sémiotika, produktový design, emoční design, multimodalita, materializace
Klíčová slova v angličtině:
social semiotics, product design, emotional design, multimodality, materialization
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato práce se zabývá sémiotikou designu, zaměřuje se na produktový design (design světel) z perspektivy sociální sémiotiky (van Leeuwen, 2005; Kress a van Leeuwen, 2006), multimodality (Kress, 2010) a produktového designu (Norman, 1988, 2004a; Monö, 1997) a pohlíží na design jako na multimodální proces voleb a výsledek materializace významů. V teoretické části práce je věnován prostor definicím jednotlivých přístupů a pojmů, které jsou následně aplikovány v empirické části práce. V té jsou krom výše uvedeného využity Rileym stanovené fáze designu (Riley, 2003, 2004), se kterými jsou spojené jednotlivé teoretické přístupy (fáze diskursu se sociální sémiotikou, fáze koncepce s multimodalitou a emočním designem, fáze produkce či vzniku s multimodalitou a fáze přijetí se sociální sémiotikou a produktovým designem). Polostrukturované rozhovory byly vedeny se třemi designéry zaměřujícími se na design světel – Janem Plecháčem, Jakubem Pollágem a Karlem Matějkou. Cílem práce je z pohledu samotných designérů zmapovat a porovnat designérské praktiky s ohledem na zamýšlený význam (záměr) produktů, použité módy a akcentování odlišných rovin designu. Klíčová slova Sociální sémiotika, produktový design, emoční design, multimodalita, materializace
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This paper deals with design semiotics, focuses on product design (light design) from the perspectives of social semiotics (van Leeuwen, 2005; Kress a van Leeuwen, 2006), multimodality (Kress, 2010) and product design (Norman, 1988, 2004a; Monö, 1997), and perceive design as a multimodal process of choices as well as a result of materialization of meanings. The theoretical chapters are dedicated to definitions of particular approaches and terms, which are applied within the empirical parts afterwards. These rely on the theories mentioned above and the design phases established by Riley (2003, 2004), which we linked with given theoretical approaches (the discourse phase with social semiotics; the conception phase with multimodality and emotional design; the inception phase with multimodality; and the reception phase with social semiotics and product design). Semi-structured interviews were held with three designers engaged in light design – Jan Plecháč, Jakub Pollág and Karel Matějka. The purpose of this paper is to explore and compare practices of designers from their own perspectives, considering intended product meanings (purposes), used modes and highlighting different design levels. Key words Social semiotics, product design, emotional design, multimodality, materialization
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Dostálová 1.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Dostálová 155 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Dostálová 129 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Irena Řehořová 172 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Váša 161 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. 152 kB