text size

Inkluze dětí s tělesným postižením v mateřské škole

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Inkluze dětí s tělesným postižením v mateřské škole
Titile (in english):
Inclusion of children with physical disabilities in nursery school
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Veronika Vančurová
Supervisor:
Mgr. Barbora Loudová Stralczynská
Opponent:
Mgr. Klára Horáčková
Thesis Id:
199328
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Study programm:
Specialization in Education (B7507)
Study branch:
Teacher Training for Nursery Schools (B MS)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
01/06/2020
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
inkluze, inkluzivní vzdělávání, integrace, dítě v předškolním věku, dítě s tělesným postižením, učitelka v mateřské škole, asistent pedagoga
Keywords:
inclusion, inclusive education, integration, pre-school child, child with physical disability, nursera school teacher, teacher assistant
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou inkluze dětí s tělesným postižením do předškolního vzdělávání. V teoretické části práce jsou shrnuty poznatky o vývoji a současném stavu společného vzdělávání dětí v předškolních zařízeních. Je analyzován legislativní rámec pro vzdělávání dětí s tělesným postižením v České republice. Jsou nastíněna specifika vzdělávání dětí s tělesným postižením a možnosti jejich podpory v mateřské škole. Pozornost je věnována i požadavkům na osobnost pedagoga či asistenta pedagoga v inkluzivním prostředí v interakci s dětmi s tělesným postižením. V praktické části je nejprve vymezen metodologický základ empirického šetření, které spočívalo ve zpracování řady případových studií dětí s tělesným postižením, které byly inkludovány do předškolního vzdělávání v mateřských školách hlavního vzdělávacího proudu. Data byla sbírána pomocí polostrukturovaných rozhovorů s pedagogy mateřských škol a analýzou školních dokumentů a další dokumentace k jednotlivým dětem. Pro analýzu dat byly vytvořeny kategorie, které byly následně vyhodnoceny. Výsledky výzkumného šetření ukázaly, že inkluze dětí s tělesným postižením byla ve zkoumaných MŠ z pohledu pedagogických pracovníků na kvalitní úrovni a připomínky jsou směřovány spíše k méně podstatným prvkům. KLÍČOVÁ SLOVA inkluze, inkluzivní vzdělávání, integrace, dítě v předškolním věku, dítě s tělesným postižením, učitelka v mateřské škole, asistent pedagoga
Abstract:
ABSTRACT The bachelor thesis deals with the topic of inclusion of children with physical disabilities in pre- primary education. The theoretical part summarizes the knowledge of the development and current state of common education of children in pre-primary facilities. The legislative framework for education of children with physical disabilities in the Czech Republic is analyzed. The specifics of education of children with physical disabilities and possibilities of their support in kindergarten are outlined. Attention is also paid to the requirements for the personality of a teacher or pedagogical assistant in an inclusive environment in interaction with children with physical disabilities. In the practical part, the methodological basis of empirical research is first defined, which consisted in processing a number of case studies of children with physical disabilities, which were included in pre-primary education in mainstream nursery schools. The data were collected through in-depth interviews with nursery school teachers and analysis of school documents and other documentation for individual children. Categories were created for data analysis and evaluated. After completing the research, I stated that inclusion in the area of children with physical disabilities is of a high standard in the nursery schools which took part in the research and the comments are directed rather to less important elements. KEYWORDS inclusion, inclusive education, integration, pre-school child, child with physical disability, nursera school teacher, teacher assistant
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Veronika Vančurová 3.54 MB
Download Abstract in czech Bc. Veronika Vančurová 182 kB
Download Abstract in english Bc. Veronika Vančurová 176 kB
Download Supervisor's review Mgr. Barbora Loudová Stralczynská 235 kB
Download Opponent's review Mgr. Klára Horáčková 208 kB
Download Defence's report Mgr. Barbora Loudová Stralczynská 152 kB