velikost textu

Vliv cvičení Tchaj-ťi na posturální stabilitu a jeho využití jako prevence pádů u seniorů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv cvičení Tchaj-ťi na posturální stabilitu a jeho využití jako prevence pádů u seniorů
Název v angličtině:
The influence of Tai Chi exercise on postural stability and its use as a prevention of falls in seniors
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kamila Šíslová
Vedoucí:
Mgr. Helena Vomáčková
Oponent:
Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Id práce:
199322
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
posturální stabilita, Neurocom, senior, pád, tchaj-ťi
Klíčová slova v angličtině:
postural stability, Neurocom, senior, fall, Tai Chi
Abstrakt:
Abstrakt Autor: Bc. Kamila Šíslová Název: Vliv cvičení tchaj-ťi na posturální stabilitu a jeho využití jako prevence pádů u seniorů Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je ověřit pomocí posturografického vyšetření na dynamickém počítačovém posturografu Smart EquiTest System firmy NeuroCom®, zda má cvičení tchaj-ťi pozitivní vliv na posturální stabilitu a prevenci pádů u seniorů. Sekundárním cílem práce je zhodnotit pomocí standardizovaného dotazníku WHOQOL-BREF kvalitu života seniorů praktikujících pravidelně tchaj-ťi a posoudit, zda má toto cvičení na kvalitu života pozitivní vliv. Metody: Studie se zúčastnilo 9 probandek věkového průměru 62,53 let (± 7,05), které cvičily tchaj-ťi pod vedením odborného instruktora po dobu 10 měsíců pravidelně 60 minut 2x týdně a dále byly instruovány i k samostatnému domácímu cvičení. Měření dynamické posturální stability proběhlo v Kineziologické laboratoři UK FTVS na přístroji NeuroCom Smart EquiTest. Vybrány byly testové baterie Limits of Stability, Motor Control Test a Sensory Organization Test. Naměřená data byla následně zpracována programem Neurocom Balance Manager Software. Pro měření kvality života byl zvolen dotazník WHOQOL-BREF. Pro analýzu získaných dat byly použity následující statistické metody: Studentův párový t-test, Wilcoxonův test a míra klinické významnosti (Cohenovo d). Výsledky: Z výsledků práce vyplývá, že cvičení tchaj-ťi má pozitivní vliv na všechny měřené parametry protokolu LOS, kromě parametru Reaction Time, nemá vliv na parametr Latency protokolu Motor Control Test, má statisticky významný pozitivní vliv na parametry COND 1, COND 4, COND 5 a COMP protokolu SOT a zároveň na visual a vestibular ratio protokolu SOT. Cvičení tchaj-ťi má také v neposlední řadě významný pozitivní vliv na kvalitu života seniorů. Klíčová slova: posturální stabilita, Neurocom, senior, pád, tchaj-ťi
Abstract v angličtině:
Abstract Title: The influence of Tai Chi exercise on postural stability and its use as a prevention of falls in seniors Objectives: The main objective of this thesis is to verify by dynamic computer posturograph Smart EquiTest System from NeuroCom®, whether the Tai Chi exercise has a positive effect on postural stability and prevention of falls in seniors. The secondary objective of the thesis is to evaluate the quality of life of seniors, practicing regularly Tai Chi, using the standardized WHOQOL-BREF questionnaire and to assess whether this exercise has a positive impact on the quality of life. Methods: Nine probands mean age 62,53 (± 7,05) years participated in this study. They practiced Tai Chi under the guidance of a professional instructor for 10 months regularly 60 minutes twice a week and they were also instructed to do it alone at home. The dynamic postural stability measurement was performed in the Kinesiology Laboratory of the UK FTVS on the Smart EquiTest System. Limits of Stability, Motor Control Test and Sensory Organization Test were chosen for this study. The measured data were then processed by the Neurocom Balance Manager Software. The WHOQOL-BREF questionnaire was chosen to measure quality of life. The following statistical methods were used to analyze the data obtained by Neurocom: Student´s paired t-test, Wilcoxon test and the measure of clinical significance (Cohen´s d) were used for the analysis of the obtained data. Results: The results of this thesis show that the Tai Chi practice has a positive effect on all measured parameters of the LOS protocol, except the Reaction Time parameter, does not affect the Latency parameter of the Motor Control Test protocol, has a statistically significant positive effect on the parameters COND 1, COND 4, COND 5 and COMP of the SOT protocol as well as the visual and vestibular ratio of the SOT protocol. The Tai Chi exercise also has a significant positive effect on the quality of life of elderly people. Keywords: postural stability, Neurocom, senior, fall, Tai Chi
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kamila Šíslová 3.98 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kamila Šíslová 1.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kamila Šíslová 192 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kamila Šíslová 110 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Helena Vomáčková 590 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 285 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 154 kB