velikost textu

7 návyků a principy managementu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
7 návyků a principy managementu
Název v angličtině:
7 Habits and principles of management
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Alan Tyl
Vedoucí:
Mgr. Petr Vrzáček
Oponent:
Mgr. Ing. Matěj Lejsal
Id práce:
199320
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích (24-KRS)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (N6731)
Obor studia:
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (RS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Covey, 7 Návyků, management, principy, univerzální, paradigma, kritická reflexe, teorie organizace, srovnání, zkušenost
Klíčová slova v angličtině:
Covey, 7 Habits, management, principles, universal, paradigm, critical reflection, organization theory, comparison, experience
Abstrakt:
Tato diplomová práce má za cíl identifikaci principů, se kterými se potkává manažer ve své práci. Jako objekt analýzy bylo vybráno dílo Stephena Coveyho „7 Návyků Skutečně Efektivních Lidí“. Především Coveyho tvrzení o univerzální platnosti a nadčasovosti 7 návyků bylo podrobeno analýze, ve snaze o identifikaci univerzálních principů efektivity a jejich vztahu vůči managementu. Jednotlivé návyky jsou parafrázovány a srovnány s díly známých autorů z oblasti společenských věd. Následuje srovnání 7 návyků s historickými kroky vývoje teorie organizace a s poučením, které tento vývoj ukázal. Dále následuje popis kritické reflexe 7 návyků skrze pět hledisek: post- moderny, feminismu, kritické pedagogiky, nefunkcionalismu a výlučné reprezentace. Nakonec autor diplomové práce uvádí osobní zkušenost s aplikací 7 návyků na svůj profesní i osobní život. Z výsledných zjištění práce předpokládá, že Coveyho systém 7 návyků může být kvalitním zdrojem při hledání univerzálních principů efektivity. Zároveň varuje, že existuje možnost, že návyky mohou být obecně využitelné pouze v rámci doby a prostředí západního myšlení, ve kterém vznikly. V závěru práce jsou uvedena doporučení pro zavádění návyků v rámci organizace a/nebo osobního života. Zavádění návyků je prezentováno v souladu s Coveyho postojem jako osobní a intimní proces, který vyžaduje skutečný osobní zájem a investici.
Abstract v angličtině:
This thesis aims to identify the principles that managers use in their work. The work of Stephen Covey „7 Habits of Highly Effective People“ is used as an object of research. Primarily, a Covey’s claim that the 7 habits are universal and timeless is analyzed, in an effort to identify universal principles of effectivity and their relationship to management. All of the habits are paraphrased and compared to the work of other popular authors from the area of social sciences. Subsequently, a comparison between the 7 habits and historical development of organization theory and its lessons is conducted. Further along, a description of critical reflection of the 7 habits from five standpoints is presented: post-modern, feminism, critical pedagogy, non-functionalism and exclusive representation. Finally, the author of the thesis presents his personal experience with implementing the 7 habits in his professional and personal life. From the findings, this thesis comes to the conclusion that Covey‘s system of 7 habits is possibly a quality source of information when searching for universal principles of effectivity. At the same time, it warns that it is possible that the habits are only universally applicable within the scope of the time and background of western thinking they were developed in. In the closing, recommendation for implementing the habits inside an organization and/or in personal life are presented. This recommendation is in accord with Covey, who presented implementation of 7 habits as a personal and intimate process, that requires true personal interest and investment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alan Tyl 1.85 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Alan Tyl 295 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alan Tyl 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alan Tyl 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Vrzáček 194 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ing. Matěj Lejsal 340 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB