velikost textu

Komentovaný překlad: Du trek à l'expé. Bien préparer son séjour en altitude (DAIGLE, Emmanuel. Du trek à l'expé. Bien préparer son séjour en altitude. Grenoble : Ed. Glénat, 2017.)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komentovaný překlad: Du trek à l'expé. Bien préparer son séjour en altitude (DAIGLE, Emmanuel. Du trek à l'expé. Bien préparer son séjour en altitude. Grenoble : Ed. Glénat, 2017.)
Název v angličtině:
Annotated translation: Du trek à l'expé. Bien préparer son séjour en altitude (DAIGLE, Emmanuel. Du trek à l'expé. Bien préparer son séjour en altitude. Grenoble : Ed. Glénat, 2017.)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eliška Kozáková
Vedoucí:
PhDr. Jovanka Šotolová
Oponent:
Mgr. Jana Šteffl
Id práce:
199315
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Český jazyk a literatura — Francouzština pro mezikulturní komunikaci (CL FK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
překlad|překladatelská analýza|komentovaný překlad|překladatelské postupy|překladatelské posuny|funkce jazyka|horolezectví|vysokohorská expedice|fyzický trénink|outdoorové vybavení
Klíčová slova v angličtině:
translation|translation analysis|annotated translation|translation procedures|translation shifts|language functions|mountaineering|high altitude expedition|physical training|outdoor equipement
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce je komentovaným překladem francouzské příručky o horolezectví Du trek à l’expé. Bien préparer son séjour en altitude. Skládá se ze dvou částí: vlastního překladu kapitol o tréninku a vybavení a z komentáře k překladu. Komentář sestává z analýzy originálu, definování překladatelské koncepce, analýzy překladatelských problémů a typologie překladatelských postupů a posunů spolu s příklady z překladu. Práce je postavena na modelu Ch. Nordové, na teorii J. Levého a na typologii překladatelských postupů E. Janovcové. Čerpá také z textových funkcí R. Jakobsona, z teorie A. Popoviče a dalších. Klíčová slova překlad, překladatelská analýza, překladatelské postupy, překladatelské posuny, funkce jazyka, horolezectví, vysokohorská expedice, fyzický trénink, outdoorové vybavení
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor’s thesis consists of an annotated translation of a french mountaineering handbook Du trek à l’expé. Bien préparer son séjour en altitude. It includes two parts: the translation itself of two chapters, about training and equipement, and the annotation. The aim of the annotation is the analysis of the source text, the designation of the translation method, the analysis of the translation problems and the description of the translation procedures and shifts. The paper is based on the text analysis model by Ch. Nord, on the J. Levý’s theory and on the E. Janovcová’s typlogy of translation procedures. It also draws information from R. Jakobson’s theory of language functions and A. Popovič’s theory. Key words translation, translation analysis, translation procedures, translation shifts, language functions, mountaineering, high altitude expedition, physical training, outdoor equipement
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eliška Kozáková 2.08 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Eliška Kozáková 26.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eliška Kozáková 286 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eliška Kozáková 452 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jovanka Šotolová 207 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Šteffl 522 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. 152 kB