velikost textu

VLIV STUDIA A STANICE ŠKOLY NA ČASOPROSTOROVÉ CHOVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
VLIV STUDIA A STANICE ŠKOLY NA ČASOPROSTOROVÉ CHOVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ
Název v angličtině:
THE EFFECT OF STUDENT'S MAJOR AND LOCATION OF THE SCHOOL BUILDING ON SPACE-TEMPORAL BEHAVIOR OF COLLEGE STUDENTS
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. David Kadleček
Vedoucí:
RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Michala Madajová, Ph.D.
Id práce:
199302
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Regionální a politická geografie (NRPGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zaměřuje na výzkum časoprostorového chování vysokoškolských studentů. Jde o skupinu obyvatelstva, pro kterou je charakteristická především obrovská vnitřní různorodost. Tuto různorodost způsobuje mimo jiné studium, které klade na každého ze studentů individuální nároky a intenzita těchto nároků je odlišná v různých obdobích akademického roku, potažmo zimního semestru. V důsledku toho existují zřetelné rozdíly v časoprostorovém chování mezi obdobím semestru, vánočních prázdnin a zkouškovým obdobím. Výsledky výzkumu popisují tyto rozdíly a poukazují na důležitost delší dobu trvajících šetření. Vliv studia, které je dlouhodobým životním projektem a milníkem mladého člověka, se projevuje i v řadě dalších aspektů každodenního života. V některých případech jejich časoprostorové chování sjednocuje, v jiných naopak způsobuje diferenciaci nebo působí jako omezující faktor. Práce je zajímavá z metodického hlediska, neboť sledování pohybu komunikačních partnerů bylo provedeno pomocí aplikací pro chytré telefony, což je jedna z nových metod, kterou v poslední době umožnil rozvoj informačních a komunikačních technologií. Součástí výsledků je i zhodnocení přínosů a limitů, která tato metoda přináší, oproti tradiční v dřívějších dobách používané metodě deníkových záznamů. Klíčová slova: studenti, časoprostorové chování, stanice školy, mobilní aplikace
Abstract v angličtině:
Abstract The focus of this research thesis is spatiotemporal behavior of college students. It deals with a population group best characterized by its enormous internal diversity. One of the causes of the diversity within this group is academic life itself. It places different demands on each individual student and the intensity of their work load varies over the course of an academic year, specifically the winter semester. It results in blatant differences in spatiotemporal behavior of the students in different stages of the semester, the winter break, and the exam period. This research describes these differences and points out the effect of long-time research. As one of the milestones in a young person’s life, their studies affect many other aspects of their daily lives. In some instances, their spaciotemporal behavior unifies in others it differs or even acts as a limiting factor. The thesis is interesting methodologically as the movement tracking of communication partners was conducted via a smartphone app which is one of the newer methods enabled recently by the boom of information and communication technologies. An evaluation of benefits as well as limits of this method compared to the older and more traditional diary method is included in the results of the thesis. Key words: students, spaciotemporal behavior, campus bus stops, smartphone app
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. David Kadleček 5.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. David Kadleček 358 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. David Kadleček 349 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D. 336 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michala Madajová, Ph.D. 375 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. 152 kB