velikost textu

Vliv funkční elektrické stimulace aplikované pomocí neurostimulátoru WalkAide na rovnováhu a chůzi nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv funkční elektrické stimulace aplikované pomocí neurostimulátoru WalkAide na rovnováhu a chůzi nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní
Název v angličtině:
The Effect of Functional Electrical Stimulation Applied by the WalkAide Neurostimulator on Balance and Gait in Patients with Multiple Sclerosis
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Veronika Maršíčková
Vedoucí:
PhDr. Kamila Řasová, PhD.
Oponent:
PhDr. Jitka Čemusová, Ph.D.
Id práce:
199297
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Roztroušená skleróza mozkomíšní, funkční elektrická stimulace, WalkAide, syndrom padající špičky
Klíčová slova v angličtině:
Multiple Sclerosis, functional electrical stimulation, WalkAide, Drop foot syndrom
Abstrakt:
Abstrakt Autor: Bc. Veronika Maršíčková Název: Vliv funkční elektrické stimulace aplikované pomocí neurostimulátoru WalkAide na rovnováhu a chůzi nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Cíle: Hlavním cílem této práce je posouzení terapeutického účinku funkční elektrické stimulace aplikované pomocí neurostimulátoru WalkAide na rovnováhu a chůzi nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní, vůči standardní ambulantní fyzioterapii. Dílčími cíli pak je porovnání okamžitého a přetrvávajícího terapeutického účinku funkční elektrické stimulace. Metody: Práce má charakter randomizované kontrolované studie. K její realizaci bylo zapotřebí utvoření intervenční a kontrolní skupiny probandů. Oběma skupinám byly aplikovány 2 různé programy rehabilitace. Intervenční skupina dostala k zapůjčení (na dobu 2 měsíců) neurostimulátor WalkAide pro každodenní domácí použití. Kontrolní skupina absolvovala ambulantní fyzioterapeutický program s přijetím nejméně 20 terapií v délce 60 min (tj. 2-3× týdně, po dobu 2 měsíců). Sběr dat byl proveden validizovanými motorickými testy a dotazníky, zaměřujícími se na vytrvalost, rychlost a obratnost chůze, statickou a dynamickou rovnováhu, ale i na subjektivní vnímání rovnováhy, mobility a patologické únavy. U každého probanda byla tato data odebírána celkem 3×, a to těsně před začátkem terapeutického programu, těsně po ukončení terapeutického programu a v odstupu 2 měsíců od ukončení terapeutického programu. Veškerá data byla zpracována v programu Microsoft Excel 365, statistická významnost byla zjištěna pomocí jednovýběrového a dvouvýběrového Studentova t-testu. Výsledky: Studie se zúčastnilo 10 lidí s roztroušenou sklerózou mozkomíšní, kteří byli náhodně zařazováni do intervenční a kontrolní skupiny. Každá z těchto skupin čítala 5 probandů s průměrným EDSS (Expanded Disability Status Scale) 5,9 (± 0,2) v případě intervenční a 6,0 (± 0,3) v případě kontrolní skupiny. Ve většině provedených klinických testech a dotaznících, aplikovaných neprodleně po ukončení některého z terapeutických programů, dosahovala lepších výsledků kontrolní skupina (2 Minute Walking Test – 2MWT o 1 %, Timed 25-Foot Walk – T25FW o 6 %, Berg Balance Scale – BBS o 11 %, Dynamic Gait Index –DGI o 3 %, 5 Times Sit to Stand Test – 5STS o 26 %, modifikovaný 5 Times Sit to Stand Test – 5STS mod. o 10 %, Multiple Sclerosis Walking Scale-12 – MSWS-12 o 22 %, Multiple Sclerosis Impact Scale-29 – MSIS-29 o 12 %). Statisticky významný rozdíl mezi těmito výsledky intervenční a kontrolní skupiny se však neprokázal (p2MWT = 0,65; pT25FW = 0,44; pBBS = 0,53; pDGI = 1,0; p5STS = 0,63; p5STS mod. = 0,99; pMSWS-12 = 0,41; pMSIS-29 = 0,9). Totožné klinické testy a dotazníky byly následně aplikovány i s dvouměsíčním odstupem od ukončení některého z terapeutických programů. V tomto případě však lepších výsledků, ve většině provedených testů a dotazníků, dosahovala intervenční skupina (T25FW o 8 %, Four Step Square Test – FSST o 3 %, BBS o 1 %, DGI o 2 %, Timed up and Go Test – TUG o 3 %, kognitivní modifikace Timed up and Go Test – TUG-mod. kognit. o 4 %, 5STS o 25 %, 5STS mod. o 17 %, MSWS-12 o 4 %, MSIS-29 o 3 %). Statisticky významný rozdíl (p = 0,02) ve zlepšení této skupiny se však ukázal pouze u jednoho z předložených dotazníků, kterým byl MSWS-12. Klíčová slova: Roztroušená skleróza mozkomíšní, funkční elektrická stimulace, WalkAide, syndrom padající špičky
Abstract v angličtině:
Abstract Author: Bc. Veronika Maršíčková Title: The Effect of Functional Electrical Stimulation Applied by the WalkAide Neurostimulator on Balance and Gait in Patients with Multiple Sclerosis. Objectives: The main aim of this diploma thesis is an assessment of therapeutic effect of functional electrical stimulation applied with using of the neurostimulator WalkAide on balance and gait of people with multiple sclerosis against standard outpatient physiotherapy. Partial aims are comparisons the immediate and persistent therapeutic effect of functional electrical stimulation. Methods: The thesis is a randomized controlled trial. For its realization it was necessary to create an intervention and a control group of probands. Both groups received 2 different rehabilitation programs. The intervention group received the WalkAide neurostimulator (for 2 months) for home use. The control group underwent a standard outpatient physiotherapeutic program with application of 20 therapies (at least) lasting 60 minutes (i.e. 2-3 times a week for 2 months). Data collection was performed by validated motor tests and questionnaires, which were focussed on endurance, speed and skilfulness of gait, static and dynamic balance and subjective perception of balance, overal mobility and pathological fatigue. These tests and questionnaires were performed 3 times, just before the start of the therapy program, just after the end of the therapy program and 2 months after the end of the therapy program. All data were processed in Microsoft Excel 365, statictical significance was determined by using one-sample and two-sample Student's t-test. Results: The study involved 10 people with multiple sclerosis, who were divided into the intervention and control group. Each of these groups counted 5 probands with an average EDSS (Expanded Disability Status Scale) 5,9 (± 0,2) in the case of the intervention group and 6,0 (± 0,3) in the case of the control group. In sets of clinical tests and questionnaires focused on endurance, speed and skilfulness of gait, static and dynamic balance and subjective perception of balance, overal mobility and pathological fatigue applied immediately after the end of the therapeutic program, the control group achieved better results (2 Minute Walking Test – 2MWT 1 %, Timed 25-Foot Walk – T25FW 6 %, Berg Balance Scale – BBS 11 %, Dynamic Gait Index –DGI 3 %, 5 Times Sit to Stand Test – 5STS 26 %, modified 5 Times Sit to Stand Test – 5STS mod. 10 %, Multiple Sclerosis Walking Scale-12 – MSWS-12 22 %, Multiple Sclerosis Impact Scale-29 – MSIS-29 12 %) However, no statistically significant difference between results of the intervention and control group was found (p2MWT= 0,65; pT25FW = 0,44; pBBS = 0,53; pDGI = 1,0; p5STS = 0,63; p5STS mod. = 0,99; pMSWS-12 = 0,41; pMSIS-29= 0,9). All these clinical tests and questionnaires were subsequently applied even 2 months after completion of any of therapeutic program. In these case the intervention group achieved better results in most tests and questionnaires (T25FW 8 %, Four Step Square Test – FSST 3 %, BBS 1 %, DGI 2 %, Timed up and Go Test – TUG 3 %, cognitive modification of Timed up and Go Test – TUG-mod. cognit. 4 %, 5STS 25 %, 5STS mod. 17 %, MSWS-12 4 %, MSIS-29 3 %). However, only one of the questionnaires – MSWS-12 showed statistically significant (p = 0,02) difference in results of this improvement. Key words: Multiple Sclerosis, functional electrical stimulation, WalkAide, Drop foot syndrom
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Maršíčková 7.26 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Veronika Maršíčková 5.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Maršíčková 110 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Maršíčková 107 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Kamila Řasová, PhD. 32 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jitka Čemusová, Ph.D. 266 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 154 kB