velikost textu

Efekt mechanické korekce a aktivního cvičení v terapii deformity pátého prstu na noze - Tailor's bunion.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Efekt mechanické korekce a aktivního cvičení v terapii deformity pátého prstu na noze - Tailor's bunion.
Název v angličtině:
Effectiveness of mechanical correction and active exercises of fifth finger deformity therapy - Tailor's bunion.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Lucie Vokatá
Vedoucí:
PhDr. Jitka Čemusová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Kateřina Holubová
Konzultant:
Mgr. Jitka Marenčáková, Ph.D.
Id práce:
199292
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Tailor’s bunion, V. prst, deformity přednoží, Footscan ® Balance, Footscan Gait, posturální stabilita
Klíčová slova v angličtině:
Tailor’s bunion, V. finger, forefoot deformities, Footscan ® Balance, Footscan Gait, postural stability
Abstrakt:
Abstrakt Název: Efekt mechanické korekce a aktivního cvičení v terapii deformity pátého prstu na noze – Tailor’s bunion Cíle: Cílem této diplomové práce je identifikace efektu mechanické korekce a aktivní fyzioterapeutické intervence v terapii deformity Tailor’s bunion. Metody: Jedná se o kvantitativně-kvalitativní experimentální studii, které se zúčastnilo 10 probandů ve věku od 19 do 25 let, u kterých se vyskytovala flexibilní deformita Tailor’s bunion. U 6 z 10 probandů byla deformita přítomna bilaterálně, u zbylých probandů pouze unilaterálně. V rámci výzkumu byla využita pasivní intervence v podobě mechanické osové korekce V. MTP kloubu pevným tejpem a aktivní intervence v podobě vybraného aktivního cvičení s cílem zhodnocení (identifikace) efektu na sledované parametry nohy. Účastníci byli náhodně rozděleni do dvou skupin po pěti. Skupina č 1. byla podrobena aktivní terapeutické intervenci a skupina č. 2 pasivní terapeutické intervenci po dobu 4 týdnů. Před, i po terapeutické intervenci byli probandi vyšetřeni klinicky a následně proběhlo vyšetření posturální stability ve statickém stoji na tenzometrické desce RS Footscan ® Balance a vyšetření tlakového zatížení jednotlivých segmentů nohy při chůzi na desce Footscan Gait. Na závěr byl vyhotoven 3D scan nohy na přístroji Tiger Full foot 3D scanner. Naměřená data byla zpracována v programech Footscan ® Balance, RS Footscan Gait, Tiger Full foot 3D a byla zaznamenána v programu Microsoft Office Excel ® 2010. Pro analýzu získaných dat byly použity statistické metody – párový t-test a míra klinické významnosti (Cohenovo d). Výsledky: Z výsledků práce vyplývá, že mechanická korekce i aktivní cvičení v terapii deformity Tailor’s bunion mají statisticky významný vliv na posturální stabilitu ve statickém stoji. Nebyly prokázány významné změny v oblasti distribuce tlaku pod hlavičkou V. metatarsu vlivem mechanické korekce a aktivního cvičení. Klíčová slova: Tailor’s bunion, V. prst, deformity přednoží, Footscan ® Balance, Footscan Gait, posturální stabilita
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Effect of mechanical correction and active exercise in the treatment of deformity of the fifth toe – Tailor’s bunion Objectives: The aim of this thesis is to identify the effect of mechanical correction and active physiotherapeutic intervention in the treatment of deformity Tailor’s bunion. Methods: This is a quantitative-qualitative experimental study involving 10 probands aged 19 to 25 with flexible Tailor’s bunion deformity, 6 out of 10 probands had bilateral deformity and the remaining probands unilateral deformity. In this thesis, passive intervention in the form of mechanical axial correction of V. MTP joint by strapping tape was used and active intervention in the form of selected active exercise aimed at evaluating (identifying) the effect on selected foot parameters. The participants were randomly divided into two groups of five. Group 1 was subjected to active therapeutic intervention and Group 2 was subjected to passive therapeutic intervention for 4 weeks. Before and after the therapeutic intervention, the probands were examined clinically, followed by a postural stability test in static standing on the tensometric plate RS Footscan ® Balance and pressure distribution testing of individual foot segments while walking on a Footscan Gait plate. At the end of the examination we did 3D foot scan performed on Tiger Full foot 3D scanner. The measured data were processed in the programs Footscan ® Balance, RS Footscan Gait, Tiger Full Foot 3D and were recorded in Microsoft Office Excel® 2010. Statistical methods of paired – t-test and the degree of clinical significance (Cohen d) were used for the analysis. Results: The results of the work show that both mechanical correction and active exercises in Tailor’s bunion deformity treatment have a statistically significant effect on postural stability in static standing. There were no significant changes in pressure distribution due to mechanical correction and active exercise. Keywords: Tailor’s bunion, V. finger, forefoot deformities, Footscan ® Balance, Footscan Gait, postural stability
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lucie Vokatá 3.92 MB
Stáhnout Příloha k práci Lucie Vokatá 1.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lucie Vokatá 141 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lucie Vokatá 119 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jitka Čemusová, Ph.D. 224 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Holubová 368 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 154 kB