velikost textu

Písať dejiny v budúcom čase: možnosti metodologických prístupov k súčasnému rómskemu umeniu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Písať dejiny v budúcom čase: možnosti metodologických prístupov k súčasnému rómskemu umeniu
Název v češtině:
Psát dějiny v budoucím čase: možnosti metodologických přístupů k současnému rómskému umění
Název v angličtině:
Writing History in the Future Tense: Methodological Approaches to Contemporary Roma Art
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Viktória Beličáková
Vedoucí:
doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Zuzana Štefková, Ph.D.
Id práce:
199285
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DUM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
současné umění|rómské umění|romafuturismus|postkolonialismus|reprezentace|vizuální kultura
Klíčová slova v angličtině:
contemporary art|Roma art|Romafuturism|postcolonialism|representation|visual culture
Abstrakt:
Abstrakt Viktória Beličáková 6. decembra 2018 Táto diplomová práca skúma vybrané tematické okruhy a prístupy v rámci súčasného rómskeho umenia, a zároveň sa zaoberá možnosťami písania o ňom z pozície dejín umenia. Prvá časť práce sa sústreďuje predovšetkým na metodologické východiská práce, ktoré sa zakladajú na teóriách postš- trukturalizmu a postkolonializmu. Jej cieľom je poskytnúť relevantný rozbor tradičných rámcov dejín umenia a načrtnúť možné nové perspektívy v sú- vislosti s analyzovanou témou. V druhej časti práce budú tieto artikulované závery ďalej rozšírené a rozpracované na príkladoch vybraných diel súčasných umelcov. Zámerom je predstaviť tri štúdie postavené na okruhoch týkajúcich sa času, priestoru a tela. Dôraz je pritom kladený na umelecké stratégie, ktoré využívajú princíp liminality, ambivalencie a ďalšie príbuzné taktiky za úče- lom dekonštrukcie a následnej rekonštrukcie reprezentácie Rómov v umení aj v ďalších oblastiach.
Abstract v angličtině:
Abstract Viktória Beličáková December 6, 2018 This thesis is aimed to study selected themes and approaches within Con- temporary Roma Art, and at the same time investigate possibilities of writing about this topic from the perspective of Art History. First part of this paper is focused on methodological foundations of presented work with emphasis on poststructuralism and postcolonialism. The objective of this part is to provide relevant analysis of traditional frames of Art History in order to pro- pose possible novel perspectives related to the topic of Contemporary Roma Art. Subsequently, the conclusions will be further developed and extended within the analysis of selected artworks from contemporary artists. The aim is to present three interrealted studies based on themes of time, space and body with the stress placed on artistic strategies using tactics of liminal- ity, ambivalence and other related approaches in order to deconstruct and reconstruct representations of Roma in art and other spheres.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Viktória Beličáková 16.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Viktória Beličáková 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Viktória Beličáková 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. 743 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zuzana Štefková, Ph.D. 334 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. 153 kB