velikost textu

Hodnocení úrovně motorických dovedností dětí I. stupně vybraných pražských základních škol

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení úrovně motorických dovedností dětí I. stupně vybraných pražských základních škol
Název v angličtině:
Evaluation of motor skills level in children of the primary education of selected Prague elementary schools
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Markéta Šollová
Vedoucí:
Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Oponent:
Mgr. Irena Novotná
Konzultant:
Martin Komarc
Id práce:
199283
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
DCD, MABC-2, mladší školní věk, motorika, motorické dovednosti, pohybová inaktivita, vývojová dyspraxie, vývojová koordinační porucha
Klíčová slova v angličtině:
DCD, MABC-2, primary education children, motor skills, motor competence, physical inactivity, developmental dyspraxia, developmental coordination disorder
Abstrakt:
Abstrakt Název: Hodnocení úrovně motorických dovedností dětí I. stupně vybraných pražských základních škol Cíl: Hlavním cílem práce bylo zhodnotit aktuální úroveň motorických dovedností dětí na I. stupni vybraných pražských základních škol za pomocí standardizované testové baterie MABC-2. Dílčím cílem práce byla komparace úrovně dosažené v testu MABC-2 s daty získanými z dotazníkového šetření k pohybovým aktivitám zúčastněných probandů. (n=134). Metody: Výzkumu se zúčastnilo celkem 134 probandů (z toho 60 dívek a 74 chlapců) ve věku 7-12 let ze dvou vybraných pražských základních škol. U všech zúčastněných byla za pomocí standardizované testové baterie MABC-2 vyšetřena úroveň motorických dovedností. Testování proběhlo formou terénního šetření v rámci výuky tělesné výchovy na vybraných školách. Pro orientační vyšetření pohybového chování účastníků, bylo užito dotazníku navrženého konkrétně pro účely této práce, který vyplnili zákonní zástupci probandů. Data z dotazníkového šetření byla následně porovnána s úrovní dosaženou v testu MABC-2. K interpretaci výsledků a statistickému zpracování dat bylo užito MS Excel 2010. Z deskriptivních statistických metod bylo užito Studentova t-test a Cohenova koeficientu účinku. Výsledky: Dle testu MABC-2 bylo 10,4 % (n=14) probandů v souboru identifikováno s rizikem předpokladu vzniku motorických obtíží a u 4,5 % (n=6) byly zaznamenány významné motorické obtíže. Byla prokázána lineární korelace mezi dosaženou úrovní v testu MABC- 2 a počtem hodin za měsíc, které děti stráví společnými pohybovými aktivitami se svými rodiči. Chlapci (n=74) v našem souboru dosáhli oproti dívkám nižší úrovně motorických dovedností. Klíčová slova: DCD, MABC-2, mladší školní věk, motorika, motorické dovednosti, pohybová inaktivita, vývojová dyspraxie, vývojová koordinační porucha
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Evaluation of motor skills level in children of the primary education of selected Prague elementary schools Objectives: The main aim of the study was to evaluate current level of motor skills of primary education children of selected Prague elementary schools using standardized assessment battery MABC-2. A partial goal of the study was to compare the level achieved in the MABC-2 test with the data acquired through the questionnaire survey regarding physical activities of participating responders. (n = 134). Methods: A total number of 134 responders (60 girls and 74 boys) aged from 7 to 12 years from two selected Prague elementary schools participated in the research. The level of motor skills of all participants was examined using a standardized assessment battery MABC- 2. The testing was carried out in the form of field research during physical education lessons at selected schools. A questionnaire designed specifically for the purpose of this study, subsequently completed by legal representatives of the responders, was used for the orientation examination of the physical behaviour of the participants. The data from the questionnaire survey was subsequently compared with the level achieved in the MABC-2 test. MS Excel 2010 was used to interpret the results and to process the data statistically. As for descriptive statistical methods, the Student's t-test and Cohen´s effect coefficient were employed. Results: According to the MABC-2 test, 10.4% (n = 14) of the responders were identified as to be at risk of motor difficulties, and in 4.5% of the responders (n = 6) severe motor difficulties were detected. The study proved linear correlation between the level achieved in the MABC-2 test and the number of hours per month when children spend common physical activities with their parents. The boys (n = 74) achieved lower levels of motor skills than girls. Keywords: DCD, MABC-2, primary education children, motor skills, motor competence, physical inactivity, developmental dyspraxia, developmental coordination disorder
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Šollová 2.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Šollová 98 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Šollová 96 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 271 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Irena Novotná 302 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 153 kB