velikost textu

Analýzy provázející tvorbu práva na příkladu regulace nových jevů v tzv. sdílené ekonomice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýzy provázející tvorbu práva na příkladu regulace nových jevů v tzv. sdílené ekonomice
Název v angličtině:
Analyses accompanying creation of law on the example of regulation of new phenomena, the so-called shared economy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Blažek
Vedoucí:
doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jan Tryzna, Ph.D.
Id práce:
199259
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hodnocení dopadů regulace, důvodové zprávy, regulace
Klíčová slova v angličtině:
regulatory impact assessment, explanatory reports, regulation
Abstrakt:
Analýzy provázející tvorbu práva na příkladu regulace nových jevů tzv. sdílené ekonomiky Abstrakt v českém jazyce Tato práce se zabývá analýzami předcházejícími parlamentní fázi legislativního procesu na příkladu fenoménu moderní doby, tzv. sdílené ekonomiky. V případě regulace sdílené ekonomiky totiž zákonodárce stojí před nelehkým úkolem regulovat dosud neregulované, a právě v takovýchto případech hrozí nebezpečí, že v případě nesprávného provedení analýz bude regulace nefunkční a tím pádem zbytečná. Autor si pro svou diplomovou práci vybral dvě analýzy, konkrétně analýzu hodnocení dopadů regulace a s ní související důvodovou zprávu. Téma je vysoce aktuální, vezmeme-li za svou myšlenku, že dnešní doba je označována jako doba legislativní. V určitém směru nabízí i alternativní pohled na zkvalitnění tvorby regulací (zpravidla zákonů), a to z toho důvodu, že ačkoli se zákonodárce všemožnými způsoby snaží zlepšit kvalitu českého právního řádu, soustředí se až na legislativní proces v komorách Parlamentu, případně cílí pomocí přijetí nových úprav na vyšší transparentnost tohoto procesu. Práce se skládá z úvodu, 6 kapitol a závěru. Jednotlivé kapitoly jsou pak dále členěny do podkapitol. V první a druhé kapitole autor vymezuje teoretický základ analýzy hodnocení dopadů regulace a důvodové zprávy, a především v teoretické rovině vysvětluje jejich základní funkce. Ve třetí kapitole obdobně přistupuje ke sdílené ekonomice a blíže rozebírá její, nejen právní, problematiku. Zároveň představuje dvě její nejvýznamnější platformy, konkrétně Airbnb a Uber. Ve čtvrté a páté kapitole autor provádí analýzu dvou navrhovaných regulací, které český zákonodárce v současné době projednává v Poslanecké sněmovně. Autor tyto návrhy, respektive analýzy s nimi spojené, blíže rozebírá a kriticky hodnotí. V šesté kapitole autor hodnotí poznatky z předchozích dvou kapitol, pojmenovává nedostatky společné pro obě regulace, respektive jejich analýzy a zároveň předkládá i analýzy, které se sice nezabývají problematikou sdílené ekonomiky, ale které trpí stejnými nedostatky. V závěru se autor zabývá možnými příčinami zjištěných nedostatků, blíže je rozebírá a následně přichází s jejich možnými způsoby řešení, a to i s ohledem na úpravu této problematiky v Evropské unii a sousedních zemích.
Abstract v angličtině:
Analyses accompanying creation of law on the example of regulation of new phenomena, the so-called shared economy Abstrakt v anglickém jazyce This thesis deals with analyzes preceeding the parliamentary phase of the legislative process on the example of the modern phenomenon, the shared economy. In the case of regulation of a shared economy, the legislator faces a difficult task of regulating yet unregulated, and in such cases, there is a risk that in the event of an incorrect analysis, the regulation may be unfunctional and thus unnecessary. The author chose two analyzes for his thesis, namely analysis of regulatory impact assessment and related explanatory report. The topic becomes more important when we consider that today's era is called the age of legislation. In some ways, it also offers an alternative view of improving the quality of regulation (usually laws), because although the legislator is trying in every way to improve the quality of the Czech legal system, it focuses entirely on the legislative process in the chambers of the Parliament, or adopts new adjustments for the greater transparency of the legislative process. The thesis consists of an introduction, 6 chapters and a conclusion. The chapters are subdivided into subchapters. In the first and second chapter, the author defines the theoretical basis of the analysis of regulatory impact assessment and explanatory reports, and explains their basic functions, especially at the theoretical level. Similarly, in the third chapter, the author approaches the shared economy and analyzes its, not only legal, issues. He also presents two of its most important platforms, namely Airbnb and Uber. In the fourth and fifth chapter, the author analyzes the two proposed regulations currently being discussed by the Czech legislators in the Parliament. The author analyzes these proposals, or analysis related to them, and critically evaluates them. In the sixth chapter, the author evaluates the findings from the previous two chapters, identifies the shortcomings common to both regulations, or their analysis, and at the same time presents analysis that do not deal with the issue of shared economy but which suffer from the same shortcomings. In conclusion, the author deals with the possible causes of identified shortcomings, analyzes them more closely and then comes up with their possible solutions, also with regard to the legislation in this area in the European Union and neighbor countries.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Blažek 869 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Blažek 116 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Blažek 119 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. 181 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jan Tryzna, Ph.D. 101 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 152 kB