velikost textu

Církevní předpisy v praxi na příkladu vybraných ženských klášterů českých zemí na přelomu středověku a raného novověku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Církevní předpisy v praxi na příkladu vybraných ženských klášterů českých zemí na přelomu středověku a raného novověku
Název v angličtině:
Church regulations in practice on the example of chosen female monasteries of Czech lands at the turn of the Middle Ages and Early Modern Era
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Hejdová
Vedoucí:
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jarmila Hlaváčková, Ph.D.
Konzultant:
PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D.
Id práce:
199257
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie - české dějiny v evropském kontextu (HCD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
abatyše|převorka|řeholnice|řehole|klášter|kněží|správa majetku|cisterciačky|benediktinky|klarisky|pozdní středověk|raný novověk
Klíčová slova v angličtině:
abbess|prioress|nuns|monastic rule|cloister|priests|property administration|Cistercian nuns|Benedictine nuns|Poor Clare nuns|late Middle Ages|Early Modern Era
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje osobě abatyše, zaměřuje se na její duchovní i světské povinnosti, na pravomoci při správě konventu a při péči o klášterní majetek na přelomu pozdního středověku a raného novověku. popisu ideálního pojetí úřadu abatyše využívá legislativních předpisů různé úrovně: řeholí a statut ženských kontemplativních mendikantských církevních řádů i výnosů tridentského koncilu. Na příkladu tří vybraných ženských klášterů tří různých řádů – kláštera benediktinek svatého Jiří na Pražském Hradě, kláštera cisterciaček v Pohledu, kláštera klarisek Panenském Týnci – přibližuje, jak se reálné působení matky představené liší od toho ideálního. Na základě průzkumu archivního materiálu daných klášterů byly vybrány jednotlivé případy, které ilustrují, s vším se musely abatyše vypořádat. Dle předpisů by čím autoritou pro řešení sporů uvnitř kláštera měl být pražský arcibiskup, při majetkových záležitostech pak český král jeho úředníci, ale prameny ukazují, že světské a církevní právo a se velmi často prolínalo Nejčastějšími prameny pro diplomovou práci byly dopisy psané zejména česky, německy a latinsky. Pro názornější ilustraci reálných kauz byly použity již edičně zpracované materiályvybraných řádů a výsledky konfrontovány s dostupnými analýzami sekulární
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis is devoted to the abbess focusing on her spiritual and secular duties, on the powers in the administration of the convent and in the care of the nunnery property at the turn of the late Middle Ages and Early Modern Era. For describing the ideal conception of the post of the abbess the study uses legislative regulations of various levels: the statutes and rules of women’s contemplative and mendicant religious orders as welll as the decrees of the Council of Trent. On the example of three selected women's monasteries of three different orders – the Benedictine convent of St. George at Prague Castle, the Cistercian nunnery in Pohled, the monastery of the Poor Clares in Panenský Týnec – illustrates how the real influence of the Mother Superior differs from the ideal one. The text is based on an exploration of the written archival materials of the monasteries, from which were selected individual cases, that illustrate what the abbess had to deal with. According to the regulations, the authority for solution disputes inside the convent should be the Prague Archbishop, the King of Bohemia and his officers on property matters, but the archival sources show that secular and ecclesiastical law was very often intertwined. The most frequent sources for the diploma thesis were letters written mainly in Czech, German and Latin. For better illustration of real cases were used also edited materials of selected orders; the results were confronted with the analysis of previous research.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Hejdová 1.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Hejdová 112 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Hejdová 180 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D. 114 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jarmila Hlaváčková, Ph.D. 190 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 153 kB