velikost textu

Role aktérů územního rozvoje při revitalizaci brownfields v Sušici

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role aktérů územního rozvoje při revitalizaci brownfields v Sušici
Název v angličtině:
The role of territorial development actors in brownfields revitalization in Sušice
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Filip Bouzek
Vedoucí:
RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Josef Miškovský, Ph.D.
Id práce:
199225
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
brownfields; aktéři územního rozvoje; územní plán; regenerace města; Sušice
Klíčová slova v angličtině:
brownfields; actors of urban planning; urban plan; urban regeneration; Sušice
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá rolí aktérů, kteří se zapojují do revitalizací brownfields ve městě Sušice. Konkrétně se jedná o revitalizaci bývalé sirkárny Solo Sušice a bývalé porodnice. Tyto staré nevyužité budovy a pozemky nutně potřebují zrevitalizovat a nalézt nové funkční využití. Role aktérů může mít na samotné regenerace obou sledovaných území klíčový vliv. V práci se diskutuje především spolupráce, komunikace a shoda mezi veřejnou správou, soukromým sektorem a veřejností. Teoretická část je zaměřena na institucionální teorie, faktory rozvoje území, aktéry územního rozvoje, řízení městské správy a využití dokumentů územního rozvoje. V empirické části jsou představeny brownfields v Sušici a výsledky zjištěné pomocí rozhovorů, dotazníku a analýzou dokumentů rozvoje. Výzkum ukázal velmi rozdílnou roli aktérů zapojující se do revitalizací. Ve městě Sušice hraje nejvýznamnější roli spolek My ze Sušice. Naopak veřejná správa se jeví jako pasivní a o revitalizace nemá zájem. Klíčová slova: brownfields; aktéři územního rozvoje; územní plán; regenerace města; Sušice
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the role of actors involved in brownfield revitalization in the town of Sušice. Specifically, it concerns the revitalization of the former Solo Sušice and former maternity hospital. These old unused buildings and lands necessarily need revitalize and find new functional uses. The role of actors can have a key influence on the regeneration of both monitored areas themselves. The work discusses mainly cooperation, communication and consensus between public administration, the private sector and the public. The theoretical part is focused on institutional theories, factors of territorial development, actors of spatial development, management of city administration and use of spatial development documents. In the empirical part, brownfields in Sušice are presented and the results obtained through interviews, questionnaire and development document analysis are presented. Research has shown a very different role for actors involved in revitalization. In Sušice, the most important role is played by the association My ze Sušice. On the contrary, public administration seems to be rigid and has no interest in revitalization. Keywords: brownfields; actors of urban planning; urban plan; urban regeneration; Sušice
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Filip Bouzek 4.5 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Filip Bouzek 1.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Filip Bouzek 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Filip Bouzek 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Radim Perlín, Ph.D. 563 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Josef Miškovský, Ph.D. 350 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. 152 kB