text size

Rozvoj malých měst ve středním Posázaví

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Rozvoj malých měst ve středním Posázaví
Titile (in english):
Development of small towns in the Posázaví region
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Petr Šulc
Supervisor:
RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
Opponent:
RNDr. Antonín Vaishar, CSc.
Thesis Id:
199224
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Study programm:
Geography (N1301)
Study branch:
Social Geography and Regional Development (NSGRRD)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
09/09/2019
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
rozvoj, malá města, Posázaví, strategické plánování, veřejná správa, governance
Keywords:
development, small towns, Posázaví, strategic planning, public administration, governance
Abstract (in czech):
Abstrakt Diplomová práce se věnuje rozvoji tří malých měst ve středním Posázaví. Předpoklady rozvoje jsou hodnoceny na základě realizace a způsobu financování projektů a komunikace vedení města s širokou veřejností. Cílem práce je vyhodnotit, jaké projekty města realizovala za sledované časové období a zdali tyto projekty pomohly k rozvoji města. V teoretické části práce jsou definovány jednotlivé typy fungování veřejné správy a faktory rozvoje s důrazem na lidský a sociální kapitál. Dále práce diskutuje přístupy ke strategickému plánování jako hlavnímu nástroji sloužícím k úspěšnému rozvoji. Do teoretické části je také zařazena kapitola o rozpočtu se větším zřetelem na dotace. Z teoretické části vzešly dvě hypotézy, na které se snaží následně odpovědět provedené analýzy. Praktická část je postupně rozdělena na primární a sekundární analýzu. V rámci sekundární analýzy byly zhodnoceny vnitřní faktory rozvoje a realizované projekty, které byly rozčleněny na rozvojové a udržovací. Pro tuto analýzu byly využity volně dostupné zdroje. Informace pro primární analýzu byly získány z rozhovorů s klíčovými aktéry vybraných posázavských měst. Primární analýza sloužila jak k ověření výsledků analýzy sekundární, tak k získání nových poznatků důležitých k zodpovězení stanovených hypotéz. Z výsledků obou analýz je jasné, že sledovaná města disponující strategickým plánem se tímto rozvojovým dokumentem neřídí. Jedno z měst se orientuje v poslední době na cestovní ruch i finančně nejnáročnějším rozvojovým projektem byla oprava kulturního dědictví (zámek), což také pomohlo ke zvýšení cestovního ruchu ve městě. Na priority tohoto města mají velký vliv vypsané dotační tituly. Zbývající dvě města v posledních letech investovala hodně finančních prostředků do sportovních zařízení a na financování rozvojových projektů využívají spíše vlastní prostředky. Mezi těmito dvěma městy jsou i rozdíly. Jedno město ze svých prostředků podporuje významněji společenský a kulturní život i partnerství ve městě. Naopak druhé město investuje prostředky do cyklostezek a objektů pro seniory. Klíčová slova Rozvoj, malá města, Posázaví, strategické plánování, veřejná správa, governance
Abstract:
Abstract The diploma thesis is concerned with the development of three small towns in the Posázaví region. Development preconditions are evaluated according to the project implementation and financing and the communication of the town council with the public. The aim of the thesis is to evaluate what projects the towns implemented during the monitored period and whether these projects contributed to the town development. In the theoretical part of the thesis are defined various types of functioning of public administration and development factors with the emphasis on human and social capital. Furthermore, the thesis discusses different approaches to strategic planning as a major tool for successful development. The chapter about the budget with the emphasis on subsidies is also included in the theoretical part. Two hypotheses emerged from the theoretical part. Following analyses try to answer these hypotheses. The practical part is gradually divided into primary and secondary analysis. In the secondary analysis, the internal development factors and the realized projects, which were divided into development and maintenance, were evaluated. Free available resources were used for this analysis. Information for primary analysis was gained from interviews with key participants of chosen towns from the region Posázaví. The primary analysis served both to verify results of the secondary analysis and to gain new findings important to answer the hypotheses. It is clear from the results of both analyses that chosen towns, which dispose of a strategical plan, do not follow this development document. Recently, one of these towns has been focusing on tourism. The costliest development project of this town has been the reconstruction of the cultural heritage, namely the chateau, which has also helped to increase the town’s tourism. The offered subsidy titles have a significant impact on the town’s priorities. The remaining two towns have invested a lot of money in sport facilities in last years and are using their own resources to finance development projects. There are also differences between these two towns. One of them supports its social and cultural life and partnership in the town more significantly from its own financial resources. On the other hand, the other city invests in cycle tracks and buildings for seniors. Key words Development, small towns, Posázaví, strategic planning, public administration, governance
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Petr Šulc 2.47 MB
Download Abstract in czech Bc. Petr Šulc 82 kB
Download Abstract in english Bc. Petr Šulc 55 kB
Download Supervisor's review RNDr. Radim Perlín, Ph.D. 633 kB
Download Opponent's review RNDr. Antonín Vaishar, CSc. 335 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. 152 kB