velikost textu

Úloha a postavení poslaneckých klubů v ústavním systému České republiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úloha a postavení poslaneckých klubů v ústavním systému České republiky
Název v angličtině:
Role of the Parliamentary Party Groups in the Constitutional system of the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lukáš Lev Červinka
Vedoucí:
JUDr. Jindřiška Syllová, CSc.
Oponent:
JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.
Id práce:
199220
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra ústavního práva (22-KUP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 4. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
parlament, politické strany, poslanecké kluby
Klíčová slova v angličtině:
Parliament, Political Parties, Parliamentary Party Groups
Abstrakt:
Abstrakt Úloha a postavení poslaneckých klubů v ústavním systému České republiky Tato diplomová práce se snaží zaplnit bílá místa na mapách ústavního systému České republiky podrobným zkoumáním a popisem úlohy a postavení poslaneckých klubů v něm. V žádném případě se však nejedná o obecný úvod do problematiky, nýbrž o komplexní studii aktérů tak nadmíru významných a vlivných, že je až s podivem, jak dlouho zůstávali mimo zájem hlavního proudu vědeckého bádání v naší zemi. Po nezbytném úvodním zasazení poslaneckých klubů do teoretického rámce právní vědy a politologie a kontextu jejich historického vývoje, se postupně detailně zaměřuji na jejich působení na půdě Poslanecké sněmovny a v jejím rámci, na jejich vztah k politickým stranám a jejich provázanost s nimi a nakonec na vnitřní fungování poslaneckých klubů samotných. Při zkoumání poslaneckých klubů bylo třeba se vypořádat s celou řadou problémů a zodpovědět nemálo zásadních otázek - mezi ty nejvýznamnější bezesporu patřila otázka povahy samotných poslaneckých klubů, tj. zdali se jedná o orgány Poslanecké sněmovny, politických stran, nebo zdali jsou kluby dokonce nadány vlastní právní subjektivitou; dále se bylo třeba vypořádat s problematikou nezbytných náležitostí, které skupina poslanců musí splnit, aby mohla založit poslanecký klub, nebo otázkou, jaké jsou institucionální a personální vazby mezi klubem a stranou, jaké povahy jsou tyto vazby a jak ovlivňují prvně i druze zmíněného aktéra českého politického života. Opominout samozřejmě nebylo možno ani úlohu poslaneckých klubů v legislativním procesu, tj. jakou v něm hrají roli, co je jejich cílem a jaké nástroje k prosazení těchto cílů mají. Ústřední otázkou této práce však bylo vnitřní fungování a organisace jednotlivých poslaneckých klubů. Zde bylo třeba od samého počátku překonávat odpor jednotlivých klubů, které, až na výjimky, odmítaly o sobě sdělovat jakékoli informace. I tato skutečnost se tak nezbytně stala součástí mé práce, a to v závěrečné části věnované transparentnosti poslaneckých klubů. - 144 -
Abstract v angličtině:
Abstract Role of the Parliamentary Party Groups in the Constitutional system of the Czech Republic The ultimate goal of my work was to fill in the blank spaces on the map of the Constitutional system of the Czech Republic by thorough examination and detailed description of the role and the status of the parliamentary party groups (PPGs) in it. However, this thesis is not just a general introduction, but a complex study of the actors of such importance and influence that it keeps one wondering, why they had remained out of a scope of the mainstream scientific research in our country for so long. After the necessary theoretical introduction to the subject of the parliamentary party groups within the field of the legal and political sciences, I examined the existence of the PPGs within the Chamber of Deputies, their relationships, interdependence and interconnections with the political parties and finally their inner functioning in close detail. It was necessary to deal with a number of serious issues and answer several important questions during my research, most notably: the question of the nature of the parliamentary party groups, i.e. whether they are bodies of the Chamber of Deputies, bodies of the political parties or whether they even possess their own legal personality. It was necessary to deal with the issue of the requirements the group of MPs has to meet to be able to establish a PPG or with the issue of determination of both an institutional and personal interconnections between the PPG and the political party, the nature of such interconnections and how they influence the behaviour of the PPG and the political party respectively. Obviously, the role of the PPGs in the legislative process also had to been taken into consideration as a subject of my study. The central question of my work was the inner functioning and organisation of the PPGs. It was necessary to overcome the resistance of the PPGs, with some exceptions, in their decision not to disclose any information. This situation heavily influenced the whole study and could not have been ignored. It was reflected in the final part of my work called Transparency of the PPGs. - 145 -
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Lev Červinka 4.39 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lukáš Lev Červinka 3.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Lev Červinka 266 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Lev Červinka 227 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. 207 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. 202 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 152 kB