velikost textu

Boží atributy u Maimonida

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Boží atributy u Maimonida
Název v angličtině:
Maimonides on Attributes of God
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Filip Raboch
Vedoucí:
Mgr. Dita Válová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Václav Němec, Ph.D.
Id práce:
199216
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (B6101)
Obor studia:
Filozofie (FS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Bůh|atributy|existence|jedinost|netělesnost|esence|negativní theologie|Písmo|antropomorfismy|kalām
Klíčová slova v angličtině:
God|attributes|existence|unity|incorporeality|essence|negative theology|Scripture|anthropomorphisms|kalām
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zaměřuje primárně na dvě témata: analýzu Maimonidova důkazu Boží existence, jedinosti a netělesnosti a otázku, jaké atributy lze Bohu přisoudit. S tím souvisí také otázka, co je obsahem esence Boha a do jaké míry je Boží esence poznatelná. Výchozím problémem jsou tvrzení v Písmu, ze kterých čtenář může nabýt dojmu, že Bůh je podobný člověku a že má tělo. Takové přesvědčení má nebezpečné důsledky pro celý judaismus, a proto je třeba tyto pasáže srozumitelně vyložit a tyto možné omyly a pochybnosti odstranit. Maimonidovým záměrem je podpořit víru filosofií a odstranit veškeré pochybnosti plynoucí z nesprávné intepretace Písma. Svým výkladem však odkrývá další hrozbu pro judaismus, a sice dvojí koncepci Boha. Otázkou je, zda jsou tyto rozdílné představy Boha slučitelné či zda jsou naprosto rozdílné. Argumentace vede přes důkaz Boží existence, přes sémantický výklad atributů, negativní theologii k vyložení konkrétních problematických pasáží Písma.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis is devoted primarily to two subjects: an analysis of Maimonides' proof of God's existence, his unity and incorporeality, and the question of which attributes one can predicate about God. Related to this is also the question of what the content of God's essence is, and if His essence is cognisable. The problem lies with statements in the Scripture where the reader can get the impression that God and humanity are alike and that He has a physical body of flesh and blood. Such a belief has dangerous consequences for Judaism as a whole and thus it is necessary to examine these passages and eliminate possible misconceptions and doubts. It is Maimonides' intention to support the religion using philosophy and to take away all doubts resulting from the incorrect interpretation of the Scripture. However, he reveals by his explanation another threat to Judaism and that is the dual conception of God. The question is, whether the two conceptions are compatible with each other or whether they are entirely different. The argumentation starts with a proof of God's existence, over a semantic explanation of attributes and negative theology, to interpretation of specific questionable passages from the Scripture.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Filip Raboch 807 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Filip Raboch 463 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Filip Raboch 463 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Dita Válová, Ph.D. 606 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Václav Němec, Ph.D. 274 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. 155 kB