velikost textu

Vliv přítomnosti lázní na kulturní život v obci. Případová studie městysu Lázně Toušeň

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv přítomnosti lázní na kulturní život v obci. Případová studie městysu Lázně Toušeň
Název v angličtině:
The Impact of the Presence of Spa Resorts on the Cultural Life within the Community - Case Study of Township Lázně Toušeň
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Olga Hrabaňová
Vedoucí:
doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
Oponent:
Mgr. Alena Marková, Ph.D.
Id práce:
199212
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Historické sociologie (24-HS)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Historická sociologie (HISO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
lázeňství, kultura, Lázně Toušeň, normalizace, sociologie města, maloměsto
Klíčová slova v angličtině:
spas, culture, Lázně Toušeň, normalization period, urban sociology, small town
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná diplomová práce se věnuje tématu kultury na lázeňském maloměstě, kterou zkoumá v rámci případové studie městysu Lázně Toušeň. Téma je v teoretické části práce zasazeno do kontextu sociologie města. V této části se práce věnuje především otázkám jak lze město vymezit proti vesnici, zda existují přechodné oblasti mezi oběma typy sídel a jaké urbanizační procesy mohou na venkově probíhat. V další kapitole teoretické části se práce zaměřuje na lázeňství jako takové, jeho historii a kulturní a sociální specifika. V empirické části, samotné případové studii, se práce zabývá městysem Lázně Toušeň a jeho lázněmi, konkrétně pak tím, jaký zde probíhal kulturní život mezi roky 1968 - 1989. Studie se věnuje i tématům jako jaký je rozdíl mezi kulturním a komunitním životem v obci v období normalizace a dnes a jak je ovlivněn specifiky Toušeně. Dále se zabývá i denním životem v lázních, organizací a finanční stránkou kulturních akcí nebo rolí kulturních referentů. Výzkum probíhal metodou polostrukturovaných rozhovorů s pamětníky a byl doplněn o práci s prameny a sekundární literaturou. Práce má za cíl předložit studii o kulturním životě v lázeňském městysu v době normalizace, který bude představen z pohledu pamětníků i z dostupných pramenů. Práce by zároveň měla být příspěvkem k sociologii malého města.
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of this diploma thesis is a cultural life in small spa towns, specifically presented on a case study of town Lázně Toušeň. In the theoretical part of the thesis the topic is incorporated into urban sociology and the thesis focuses on questions such as what is the difference between a city and a village, are there any transitional areas and what kind of urbanization processes can occur in the countryside. In the second chapter of the theoretical part the main focus of the thesis lies with spas, their history and cultural specifics. In the empirical part, the case study itself, the thesis looks into the town of Lázně Toušeň and its spa, specifically on the cultural life in the town between the years 1968 - 1989. The study focuses on topics such as what is the difference between cultural and community life in the town during normalization period and present day and how are they influenced by the specifics of Toušeň. The study also covers the topics of daily life in the spa, the organizational and financial side of the cultural events or the role of the “cultural officers”. The research was based on semi structured interviews with contemporary witnesses and was complemented by historical sources and secondary literature. The objective of the thesis is to bring a study of cultural life in a small spa town during the normalization period presented from the point of view of contemporary witnesses as well as form historical sources. The thesis should also be a contribution to the sociology of small towns.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Olga Hrabaňová 4.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Olga Hrabaňová 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Olga Hrabaňová 49 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. 130 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Alena Marková, Ph.D. 167 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 152 kB