velikost textu

Laboratorní spektroskopie pro vybrané druhy vegetace z krkonošské tundry

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Laboratorní spektroskopie pro vybrané druhy vegetace z krkonošské tundry
Název v angličtině:
Laboratory spectroscopy for selected Krkonoše Mts. tundra vegetation species
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jana Tomcová
Vedoucí:
Mgr. Lucie Červená
Oponent:
Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
Id práce:
199209
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Kartografie a geoinformatika (NKARTGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Krkonoše, tundra, smilka tuhá, bezkolenec modrý, třtina chloupkatá, laboratorní spektroskopie, odrazivost, metodika měření odrazivosti
Klíčová slova v angličtině:
Krkonoše, tundra, Nardus stricta, Molinia caerulea, Calamagrostis villosa, laboratory spectroscopy, reflectance, methodology of reflectance measuring
Abstrakt:
Laboratorní spektroskopie pro vybrané druhy vegetace z krkonošské tundry Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na testování metodik měření odrazivosti trav z krkonošské tundry (smilka tuhá, bezkolenec modrý, třtina chloupkatá) spektroradiometrem ASD FieldSpec 4 Wide-Res s připojenou kontaktní sondou ASD Plant Probe. Jelikož není zvykem měřit takto úzké listy, které nezakrývají celé FOV, jsou hledány metodiky, které budou nejlépe opakovatelné a zatížené minimem chyb. Rovněž jsou sledovány faktory, které ovlivňují výsledky měření. Dále je sledována odlišitelnost sledovaných druhů na základě jejich spektrálních vlastností. Pro naměřená data jsou vypočítány mediány a směrodatné odchylky, které jsou vzájemně porovnávány. Aby byla stanovena pásma, ve kterých je nejvíce patrný vliv jednotlivých faktorů a kde jsou odlišitelné jednotlivé trávy, byla vypočítána analýza rozptylu (ANOVA). Nejvhodnější metodiky pro měření trav kontaktní sondou jsou odlišné pro každý druh v závislosti na jeho struktuře a vlastnostech. Pro smilku je nejlépe opakovatelné měření listů ve dvou vrstvách, pro bezkolenec je to měření abaxiálních stran listů a pro třtinu měření listů v jedné vrstvě z adaxiální a abaxiální strany či měření ve dvou vrstvách s kombinací obou stran listů. Poznatky o jednotlivých sledovaných faktorech získané porovnáváním mediánů odrazivostí a vypočítáním ANOVY pro vybrané metodiky se ve většině případů shodovaly s dostupnou literaturou. Odlišitelnost druhů měřených v Krkonoších na počátku jejich vegetační sezóny stejnou metodikou byla prokázána téměř na všech vlnových délkách v intervalu 350–2500 nm. Klíčová slova: Krkonoše, tundra, smilka tuhá, bezkolenec modrý, třtina chloupkatá, laboratorní spektroskopie, odrazivost, metodika měření odrazivosti
Abstract v angličtině:
Laboratory spectroscopy for selected Krkonoše Mts. tundra vegetation species The diploma thesis is focused on testing the methodologies of measuring the reflectance of grasses from the tundra of Krkonoše Mountains (Nardus stricta, Molinia caerulea, Calamagrostis villosa). The spectoradiometer ASD FieldSpec 4 Wide-Res with added contact probe ASD Plant Probe is used for measurements. Since it is not common to measure such narrow leaves that do not cover the whole FOV, the thesis is looking for methodologies that are the most repeatable and influenced by a minimum of errors. Factors influencing the measurement results are also monitored. Furthermore, the differentiation of the studied species is observed based on their spectral properties. Based on the measured data the medians and standard deviations are calculated and compared among each other. An analysis of variance (ANOVA) is used to determine the bands where the influence of individual factors is more apparent and where the individual grasses are distinguishable. As the most suitable methodologies for measuring grasses depend on the grasses structures and properties, the best methodology is different for each of selected species. The two layer leaf measurement is most suitable for the Nardus stricta, the measurement of the abaxial sides of leaves fits to the Molinia caerulea and the measurements of the leaves in one layer from the adaxial and abaxial sides or two layer measurement with combination of both sides of leaves are best for the Calamagrostis villosa. The individual investigated factors obtained and calculated for selected methodologies are in the most cases consistent with available literature. The differentiation of the measured species from Krkonoše Mountains was proved at the beginning of their vegetation season by the same methodology at almost all wavelengths in the interval 350–2500 nm. Klíčová slova: Krkonoše, tundra, Nardus stricta, Molinia caerulea, Calamagrostis villosa, laboratory spectroscopy, reflectance, methodology of reflectance measuring
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Tomcová 10.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Tomcová 357 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Tomcová 421 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lucie Červená 183 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. 531 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Tomáš Bayer, Ph.D. 152 kB