velikost textu

Vliv zmeny postury na respiracni funkce u pacientu s postižením michy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv zmeny postury na respiracni funkce u pacientu s postižením michy
Název v angličtině:
Influence of the posture’s change on respiratory function in spinal cord injury patients.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Ekaterina Pavlikhina
Vedoucí:
ing. Miloslav Vilímek
Oponent:
Doc. Ing. Monika Šorfová, PhD.
Id práce:
199184
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Anatomie a biomechanika (51-500100)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
paraplegie, tetraplegie, spirometrie, respirační komplikace, plicní objemy, ventilační porucha
Klíčová slova v angličtině:
paraplegia, quadriplegia, spirometry, respiratory complication, lung volumes, pulmonary disorder
Abstrakt:
Abstrakt Autor: Bc. Pavlikhina Ekaterina Název: Vliv změny postury na respirační funkce u pacientů s postižením míchy Cíl: Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat změny dechových funkcí v závislosti na změnách postury u pacientů s postižením míchy. Dalším cílem je porovnání dechových funkcí u zdravých osob a u pacientů s míšní lézí. V neposlední řádě je cílem zjistit, zda se u pacientů s lézí míchy vyskytuje restrikční typ ventilační porucha. Práce by měla také vést k lepšímu pochopení vzniku respiračních komplikací po poranění míchy a napomoct při volbě optimální polohy při provedení funkčního vyšetření plic a při respirační fyzioterapii. Metody: V teoretické části je prozkoumána již existující literatura o problematice respiračních komplikací a jejich závislost na postuře. Do praktické částí bylo zahrnuto 26 probandů – 16 osob s postižením míchy a 10 zdravých osob. Osoby s postižením míchy byli rozděleni na skupinu tetraplegiků a paraplegiků. Funkční vyšetření plic bylo provedeno pomocí spirometrického přístroje ve třech polohách – vleže, vsedě a ve stoje. Hodnotila se vitální kapacita plic (VC), usilovná vitální kapacita plic (FVC) a vteřinová vitální kapacita (FEV1). Všechna data byla zpracována v Microsoft Excel a statistická významnost byla zjištěna v počítačovém programu „R“ pomoci dvouvýběrového t-testu a ANOVA testu. Výsledky: Výsledky tohoto experimentu ukazují na snížené hodnoty všech naměřených dechových objemů u osob s poškozením míchy ve srovnání se zdravými osobami. Vliv změny postury na respirační funkce byl klinický zjištěn u osob s paraplegii (jejích plicní objemy byly nejvyšší vsedě) a u zdravých osob (jejich dechové parametry byly nejvyšší ve stoje). Avšak z důvodu malého vzorku probandů statistický nebyla potvrzena relevance těchto měření. Z výsledků měření a následné analýzy lze vyslovit podezření na restrikční typ ventilační poruchy u osob s postižením míchy. Klíčová slova: paraplegie, tetraplegie, spirometrie, respirační komplikace, plicní objemy, ventilační porucha
Abstract v angličtině:
Abstract Author: Bc. Pavlikhina Ekaterina Title: Influence of the posture’s change on respiratory function in spinal cord injury patients. Objectives: The purpose of this thesis is to analyze change in respiratory function on change of posture in patients with spinal cord injury (SCI). Another objective is to compare the respiratory functions in a health subjects and in a SCI patients. Last but not least is an effort to find out whether SCI patients have a pattern of restrictive pulmonary dysfunction. The findings can help understanding development of respiratory complications after spinal cord injury. It may help in choosing optimal position during respiratory examination and respiratory rehabilitation. Methods: In theoretical part, there were explored the available knowledges about respiratory complications and their effects on posture. In practical part, there were 26 subjects – 16 patients with SCI and 10 healthy subjects. Subjects with SCI were divided into two groups – one with paraplegia and other one with quadriplegia. Measurements were performed with spirometer on each subject during supine, sitting and standing postures. There were collected vital capacity (VC), forced vital capacity (FVC) and forced expiratory volume in first second (FEV1) data from all subjects. All data were processed in Microsoft Excel. Statistical significance was determined in program “R” using two- tailed t-test and ANOVA test. Results: The experiment has shown that patients with SCI displayed much smaller values of all of the respiratory parameters compared with data of healthy subjects. Effect of posture on respiratory function was clinically determined in paraplegics and health subjects. Statistically, there was no difference because sample of subjects was small. Results showed suspicion on pattern of restrictive pulmonary dysfunction in patients with SCI. Keywords: paraplegia, quadriplegia, spirometry, respiratory complication, lung volumes, pulmonary disorder
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ekaterina Pavlikhina 5.39 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Ekaterina Pavlikhina 482 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ekaterina Pavlikhina 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ekaterina Pavlikhina 97 kB
Stáhnout Posudek vedoucího ing. Miloslav Vilímek 988 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Ing. Monika Šorfová, PhD. 304 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 153 kB