velikost textu

Mezinárodněprávní aspekty ochrany civilního letectví před protiprávními činy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mezinárodněprávní aspekty ochrany civilního letectví před protiprávními činy
Název v angličtině:
International legal aspects of civil aviation security
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Kateřina Havlíková
Vedoucí:
doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc.
Oponent:
Mgr. Milan Lipovský, Ph.D.
Id práce:
199182
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
5. 12. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
letecká security, mezinárodní právo, ochrana civilního letectví před protiprávními činy
Klíčová slova v angličtině:
civil aviation security, international law, protection of civil aviation from unlawful acts
Abstrakt:
Mezinárodněprávní aspekty ochrany civilního letectví před protiprávními činy Abstrakt Předkládaná rigorózní práce se zabývá analýzou existujících právních nástrojů, jimiž mezinárodní společenství disponuje za účelem zajištění bezpečné mezinárodní civilní letecké dopravy a její ochrany před protiprávními činy. S ohledem na panující napjatou mezinárodní situaci lze téma ochrany civilní letecké dopravy před protiprávními činy považovat za stále aktuální, neboť z pohledu pachatelů protiprávních činů představují jednotlivé složky infrastruktury letecké dopravy hodnotný cíl. Předkládaná práce analyzuje existující smluvní nástroje a hodnotí především význam normotvorné činnosti mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO za současného zdůraznění přístupu založeného na riziku, jenž by měl doplnit převážně reaktivní přístup zrcadlící se v existujících mezinárodních smlouvách, které se ochranou civilního letectví zabývají, a postupně nad ním také převážit. Předkládaná rigorózní práce je členěna do 7 částí, přičemž v úvodní části je nastíněna geneze protiprávních činů v mezinárodní letecké dopravě za současného zohlednění významu, který tyto činy měly na normativní vývoj letecké security. Druhá část se zabývá vybranými moderními trendy, které formování právního rámce na mezinárodní úrovni významně ovlivňují. Důraz je kladen zejména na aplikaci přístupu založeného na riziku namísto dosavadního reaktivního přístupu, hrozby terorismu včetně kybernetického terorismu jakožto moderního fenoménu dnešní doby. Třetí kapitola je přehledem mezinárodních smluv uzavřených v oblasti ochrany civilní letecké dopravy před protiprávními činy. Tato kapitola nabízí analýzu existujícího právního rámce a obsahuje zamyšlení nad některými spornými aspekty, které se aplikace nebo výkladu smluv týkají, ať již z hlediska aktuálnosti jejich věcné působnosti nebo z hlediska problematiky sporů ohledně určení jurisdikce. Čtvrtá kapitola nabízí vhled do činnosti organizace ICAO, právních nástrojů, které má k dispozici a do některých problematických aspektů, které s její činností souvisí. Těmi je možno rozumět například nedostatečnou vymahatelnost mezinárodních standardů a doporučených postupů majících podobu Annexů Úmluvy o mezinárodním civilním letectví. Pomyslná druhá část této práce se potom v části 6 a 7 zabývá některými praktickými dopady přístupu založeného na riziku. Konkrétně se jedná o předběžné hodnocení cestujících a rizika, která souvisí především se zpracováním osobních údajů cestujících, včetně efektivity jejich předávání a získání dostatečného právního základu pro takový způsob zpracování údajů o cestujících. Tato problematika je posuzována rovněž v kontextu ochrany základních lidských práv a svobod, které s opatřeními směřujícími k ochraně civilního letectví nezřídka kolidují. Závěrem je poukázáno na význam detekčních kontrol a ověřování spolehlivosti a jejich právní základ. Klíčová slova: letecká security, mezinárodní právo, ochrana civilního letectví před protiprávními činy
Abstract v angličtině:
International legal aspects of civil aviation security Summary The main focus of this thesis is to analyze the existing legal instruments that the international community has at its disposal in order to secure safe international air transport and its protection from unlawful acts. As the current level of global security tightens, the topic of civil aviation security can be perceived as especially topical. Seen from the perspective of a perpetrator, air transport, including each element of its infrastructure, represents a valuable target. This thesis analyses the legal instruments and evaluates the importance of the legislative functions of the International Civil Aviation Organization ICAO within the framework of the proclaimed risk based approached. The risk-based approach should gradually prevail over the traditional reactive approach firmly established in the existing multilateral treaties dealing with civil aviation security. This thesis is divided into 7 parts. The first of which outlines the genesis of unlawful acts in civil aviation and takes into account the importance of those events for legislative development in the area of air security. Part two deals with selected modern trends in civil aviation security shaping the existing legal regime. Threats of terrorism and cyberterrorism as a present day phenomena are best dealt with through the application of the risk-based approach and should therefore be properly addressed. The third part of this thesis provides an overview of existing international treaties concerned with civil aviation security. This chapter contains analysis of the existing legal framework, together with an in-depth reflection of certain disputable aspects regarding the application or interpretation of international treaties, both in terms of timeliness and their material scope. Chapter four highlights the function of ICAO and the legal instruments at its disposal as well as some problematic aspects going hand in hand with its functioning and its conferred powers. An example of this could be the insufficient enforcement of international standards and recommended practices attached to the Chicago Convention in the form of Annexes. The notional second part of this thesis deals with some practical impacts of the risk- based approach application in chapters 6 and 7. This includes passenger profiling and processing of passengers´ personal data, effectiveness of such processing and legal grounds for it. This issue is analyzed in the context of basic human rights and fundamental freedoms which often collide with the measures securing air transport. In conclusion examples of the risk-based approach are described using detection control methods currently placed in practice and background check performance. Key words: civil aviation security, international law, protection of civil aviation from unlawful acts
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Havlíková 1.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Havlíková 263 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Havlíková 194 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc. 184 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Milan Lipovský, Ph.D. 201 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 167 kB