velikost textu

Vnitrostátní fúze kapitálových společností : Problémy zmocnění a způsoby jejich řešení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vnitrostátní fúze kapitálových společností : Problémy zmocnění a způsoby jejich řešení
Název v angličtině:
Domestic mergers of business corporations : Agency problems and methods of their elimination
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Ondřej Chovanec
Oponent:
JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
Id práce:
199179
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fúze, kapitálové společnosti, problémy zmocnění
Klíčová slova v angličtině:
merger, business corporations, agency problems
Abstrakt:
ABSTRAKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ: Problémy zmocnění a způsoby jejich řešení Tato rigorózní práce rozebírá tzv. problémy zmocnění a způsoby jejich řešení v reáliích specifické oblasti vnitrostátních fúzí kapitálových obchodních společností. V první části se vysvětluje z obecného ekonomického a korporačně- právního hlediska, jaké jsou pojmové rysy kapitálových korporací, co se rozumí problémy zmocnění a proč k nim v rámci správy korporací dochází. Rovněž jsou nastíněny základní regulatorní a mimoregulatorní způsoby jejich řešení. Druhá část přibližuje fúze kapitálových korporací a jejich principiální mechanismy. Následující dvě části této práce pak už na konkrétních případech demonstrují, jaké regulatorní nástroje a strategie pro řešení problémů zmocnění zákonodárce využil v zákoně č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („zákon o přeměnách“). Pozornost je v zákoně o přeměnách zřetelně věnována nástrojům ochrany minoritních a nesouhlasících společníků, v o něco menší míře rovněž věřitelů. Tomu odpovídá i struktura této práce, jejíž třetí část se týká ochrany společníků a čtvrtá část ochraně věřitelů, jejichž postavení se v důsledku fúze může zhoršit. Regulatorní strategie, které zákonodárce v zákoně o přeměnách použil a které tato práce analyzuje, jsou relativně známé v obecném korporačním právu a dobře zmapované v české i zahraniční literatuře. Z této skutečnosti dovozuji, že byť i velmi specializovaná oblast jako jsou přeměny obchodních korporací, stále podléhá obecným principům korporačního práva a corporate governance a ve světle toho by také měla být interpretována. Díky tomu je rovněž možné se inspirovat v zahraniční úpravě a literatuře, která navzdory odlišným reáliím a historické zkušenosti řeší velmi podobné problémy zmocnění jako tuzemská legislativa a v důsledku sleduje stejný cíl, tedy nastolení stavu, který bude jednak ekonomicky efektivní, jednak spravedlivý pro jednotlivé zájmové skupiny. Přestože je zákon o přeměnách ve své aktuální podobě poměrně zdařilý, v některých dílčích nepřesnostech se navrhují změny de lege ferenda. Klíčová slova: fúze, kapitálové společnosti, problémy zmocnění. Strana 122 | 128
Abstract v angličtině:
ABSTRACT DOMESTIC MERGERS OF BUSINESS CORPORATIONS: Agency problems and methods of their elimination The present rigorosum thesis looks into the so-called agency problems and the ways to eliminate them within the specific field of domestic mergers of business corporations. In the first part, we explain from the general economic and corporate- law perspective what the main defining features of business corporations are, what we understand under the term of agency problems and why they regularly come up in corporate governance. In addition, we introduce the basic regulatory and extra- regulatory ways of solving such agency problems. The second part outlines the mergers of business corporations and their principal mechanisms. Thereafter the following two parts of this thesis demonstrate on specific examples, what regulatory methods and strategies for elimination of agency problems were deployed by the Czech legislator in the Act no. 125/2008 Coll., on Transformations of Business Companies and Cooperatives, as amended (the “Transformations Act”). The Transformations Act clearly pays attention to means on protection of minority and dissenting shareholders and to a lesser extent also to creditors. This fact is reflected in the structure of this rigorosum thesis, whose third part is devoted to the protection of shareholders and the fourth part to the protection of creditors, whose position may be jeopardized by the merger. The regulatory strategies, deployed by the legislator in the Transformations Act and analysed by this thesis, are relatively known in general corporate law and well described in both Czech and foreign literature. We infer from this fact that even such a specialized field as transformations of business corporations is still subject to general principles of corporate law and corporate governance and should be interpreted in this light. As a result, it is also possible to get inspired in foreign legislation and literature, which – in spite of different circumstances and historical experience – have to deal with very similar agency problems and pursue the same goal as Czech national legislation, i.e. a state of equilibrium, which is both economically efficient and fair for different groups of stakeholders. While the Transformations Act in its current form is satisfactory, we suggest some minor changes de lege ferenda to correct certain inaccuracies. Key words: merger, business corporations, agency problems. Strana 123 | 128
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondřej Chovanec 1.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondřej Chovanec 347 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondřej Chovanec 395 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. 541 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 172 kB