velikost textu

Právní aspekty big data

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní aspekty big data
Název v angličtině:
Big Data Legal Aspects
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Martin Čapek
Vedoucí:
JUDr. Irena Holcová
Oponent:
JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
Id práce:
199174
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Big data, autorské právo, ochrana osobních údajů
Klíčová slova v angličtině:
Big data, copyright law, data protection
Abstrakt:
RP – Právní aspekty big data, Martin Čapek, 2019 Abstrakt Zde prezentovaná rigorózní práce se primárně soustředí na komplikovaný vztah práva a dat jako takových, přičemž klade zvýšený důraz na jednotlivé právní aspekty využití velkoobjemových dat, tzv. big data, a jejich klíčovou roli pro moderní digitální ekonomiku. Samotná práce je rozdělena do tří stěžejních kapitol. První kapitola přináší spíše obecnější popis fenoménu big data a zároveň přibližuje možnosti jejich využití. Ve druhé kapitole je na big data, jakož i na data jako taková a jejich využití, nahlíženo optikou relevantních právních oblastí. Závěrečná kapitola pak odhaluje souhrn vybraných výzev, kterým využití dat obecně v digitálním světě čelí, přičemž se zároveň snaží předložit jejich teoretická řešení. V rámci první kapitoly bylo primárním cílem přiblížit fenomén big data širší právnické veřejnosti, aniž by tato byla zbytečně zatěžována technickými detaily. Deskripce big data se tak zaměřovala nejen na jejich typické znaky, ale zároveň na jejich zpracování a obecné využití ve společnosti, přičemž nebyla vynechána ani relevantní specifika využití v jednotlivých sektorech. Druhá kapitola jakožto stěžejní kapitola této práce věnuje v úvodu svou pozornost datům a informacím v kontextu práva, přičemž se zároveň pokouší zdůraznit rozdíly v jejich pojetí. Na základě tohoto rozboru tato kapitola přechází k analýze konkrétních právních oblastí (primárně na úrovni Evropské unie), které se přímo či nepřímo dotýkají právních vztahů vznikajících v souvislosti s využitím dat a jsou zároveň schopné poskytnout datům pomyslnou ochranu. Zejména se tak věnuje právu autorskému, právu ochrany databází a právu ochrany osobních údajů. V souvislosti s právem ochrany osobních údajů je v této kapitole věnována rovněž zvýšená pozornost specifikům a rizikům vznikajícím při využití big data. V poslední kapitole jsou na základě identifikace jednotlivých výzev a úskalí, se kterými se současná právní úprava musí ve vztahu k datům typicky potýkat, předestřena některá potenciální řešení týkající se zejména vlastnictví a ochrany dat. Závěr této práce náleží zamyšlení nad jednotlivými zjištěními, jež je třeba brát v úvahu při hledání efektivních řešení problémů stojících v cestě za vytvořením moderní digitální ekonomiky. 1
Abstract v angličtině:
RP – Big Data Legal Aspects, Martin Čapek, 2019 Abstract Herein presented paper focuses primarily on a complicated relationship between law and data as such, putting greater emphasis on individual legal aspects of use of the big volume data, so called “big data”, and their key role for modern digital economy. The paper itself is divided into three main chapters. First chapter presents more general description of the big data phenomenon and at the same time it describes various possibilities of their use. In the second chapter, the big data as well as the data as such and their use are viewed through the lens of relevant areas of law. The final chapter uncovers a set of selected challenges to which, in general, the use of data faces in the digital world while attempting to outline their theoretical solutions. Within the scope of the first chapter the primary objective was to bring the big data phenomenon closer to the wider legal community without having been unnecessarily burdened with technical details. The description of the big data thus focused not only on their typical features, but also on their processing and general use in society, including the relevant specifics of use in individual sectors. At the outset the second chapter as a key chapter of this paper focuses on data and information in the context of law while at the same time attempts to emphasize their conceptual differences. On the basis of this analysis this chapter goes on to analyze specific legal areas (primarily at European Union level) that directly or indirectly affect legal relationships arising out of data use and are also capable of providing imaginary protection to data. In particular, it deals with copyright law, database protection law and data protection law. In relation to data protection law, this chapter also focuses on the specifics and risks arising out of the use of the big data. In the last chapter based on identification of the individual challenges and pitfalls with which the present legal framework typically in relation to data has to deal with there are outlined some potential solutions particularly concerning ownership and protection of data. The conclusion of this work belongs to reflection on the various findings that need to be taken into account when looking for effective solutions to the problems standing in the way of creating a modern digital economy. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Čapek 2.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Čapek 194 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Čapek 193 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Irena Holcová 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 670 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 316 kB